Recent content

ชนิดชื่อผู้เขียนตอบแก้ไข
รายการบล็อกสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ธันวาคม 2562 phakdeehos01 ปี 11 เดือน ก่อน
รายการบล็อกประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง phakdeehos01 ปี 11 เดือน ก่อน
รายการบล็อกประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง phakdeehos01 ปี 11 เดือน ก่อน
รายการบล็อกประชาสัมพันธ์รับสมัครตำแหน่งเจ้าพนักงานสาธารณสุขเวชกิจฉุกเฉิน(รายเดือน) phakdeehos01 ปี 11 เดือน ก่อน
รายการบล็อกสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง พฤศจิกายน 2562 phakdeehos01 ปี 11 เดือน ก่อน
รายการบล็อกสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ตุลาคม 2562 phakdeehos01 ปี 11 เดือน ก่อน
รายการบล็อกสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมีนาคม2562 phakdeehos01 ปี 11 เดือน ก่อน
รายการบล็อกสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือน พฤษภาคม 2562 phakdeehos01 ปี 11 เดือน ก่อน
รายการบล็อกสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือน สิงหาคม 2562 phakdeehos01 ปี 11 เดือน ก่อน
รายการบล็อกสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือน กันยายน 2562 phakdeehos01 ปี 11 เดือน ก่อน
รายการบล็อกสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือน กรกฏาคม 2562 phakdeehos01 ปี 11 เดือน ก่อน
รายการบล็อกสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือน มิถุนายน 2562 phakdeehos01 ปี 11 เดือน ก่อน
รายการบล็อกสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือน เมษายน 2562 phakdeehos01 ปี 11 เดือน ก่อน
รายการบล็อกประกาศ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) phakdeehos01 ปี 11 เดือน ก่อน
รายการบล็อกประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 phakdeehos01 ปี 11 เดือน ก่อน
รายการบล็อกประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 phakdeehos01 ปี 11 เดือน ก่อน
รายการบล็อกโรงพยาบาลภักดีชุมพลนำโดยนายแพทย์วิชิต รุ่งพุทธิกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลภักดีชุมพล นำคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่ประกาศเจตนาต่อต้านการทุจริต phakdeehos01 ปี 11 เดือน ก่อน
รายการบล็อกผ้าป่าสามัคคีเพื่อสมทบปรับปรุงอาคารผู้ป่วยโรงพยาบาลภักดีชุมพล phakdeehos02 ปี 2 เดือน ก่อน
รายการบล็อกประกาศจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการยูนิตทำฟัน phakdeehos02 ปี 2 เดือน ก่อน
รายการบล็อกประกาศ-ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ phakdeehos02 ปี 2 เดือน ก่อน
รายการบล็อกประกาศขยายเวลารับสมัครลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งจพ.เวชสถิติถึงวันที่ 20 กันยายน2562 phakdeehos02 ปี 2 เดือน ก่อน
รายการบล็อกประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ phakdeehos02 ปี 3 เดือน ก่อน
รายการบล็อกประกาศจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์ รายการเครื่องเอกซเรย์ทั่วไปขนาดไม่น้อยกว่า 500 mA phakdeehos02 ปี 3 เดือน ก่อน
รายการบล็อกประกาศจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง ประกวดราคาซื้อ เครื่องเอกซเรย์ทั่วไปขนาดไม่น้อยกว่า ๕๐๐ mA phakdeehos02 ปี 3 เดือน ก่อน
รายการบล็อกเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว phakdeehos02 ปี 4 เดือน ก่อน

หน้า