Recent content

ชนิดชื่อผู้เขียนตอบแก้ไข
รายการบล็อก ๕ ธันวาคม วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร phakdeehos02 ปี 3 เดือน ก่อน
รายการบล็อกประกาศ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายวันตำแหน่งพนักงานบริการ(กลุ่มการฯ)ระหว่างวันที่ 1-17 ธันวาคม 2564 phakdeehos02 ปี 3 เดือน ก่อน
รายการบล็อกโรงพยาบาลภักดีชุมพล รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายวันตำแหน่งพนักงานบริการ(กลุ่มงานทันตกรรม)ระหว่างวันที่ 26 พฤศจิกายน - 8 ธันวาคม 2564 phakdeehos02 ปี 3 เดือน ก่อน
รายการบล็อกรายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2564 phakdeehos02 ปี 3 เดือน ก่อน
รายการบล็อกโรงพยาบาลภักดีชุมพล รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายวันตำแหน่งพนักงานบริการ(กลุ่มการพยาบาล)ระหว่างวันที่ 8-19 พฤศจิกายน 2564 phakdeehos02 ปี 3 เดือน ก่อน
รายการบล็อก13 ตุลาคม วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร phakdeehos02 ปี 4 เดือน ก่อน
รายการบล็อกรายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2564 phakdeehos02 ปี 5 เดือน ก่อน
รายการบล็อกรายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2564 phakdeehos02 ปี 5 เดือน ก่อน
รายการบล็อกประกาศโรงพยาบาลภักดีชุมพล เรื่องขอเปิดบริการเฉพาะผู้ที่ที่มีอาการเร่งด่วน คลอดหรือฉุกเฉินเท่านั้น phakdeehos02 ปี 5 เดือน ก่อน
รายการบล็อกประกาศ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายวันตำแหน่งพนักงานบริการ phakdeehos02 ปี 6 เดือน ก่อน
รายการบล็อกแนวปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๖๔ phakdeehos02 ปี 6 เดือน ก่อน
รายการบล็อกประกาศผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) phakdeehos02 ปี 6 เดือน ก่อน
รายการบล็อกประกาศผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) phakdeehos02 ปี 6 เดือน ก่อน
รายการบล็อก12 สิงหาคม วันแม่แห่งชาติ ขอพระองค์ทรงพระเจริญ phakdeehos02 ปี 6 เดือน ก่อน
รายการบล็อกรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายวันตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข,พนักงานประจำห้องทดลอง,พนักงานขับรถยนต์,พนักงานบริการ,พนักงานช่วยเหลือคนไข้ phakdeehos02 ปี 7 เดือน ก่อน
รายการบล็อกเนื่องในโอกาศวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ phakdeehos02 ปี 7 เดือน ก่อน
รายการบล็อก สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน ๒๕๖๔ phakdeehos02 ปี 7 เดือน ก่อน
รายการบล็อกประกาศ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายวันตำแหน่งพนักงานบริการ ระหว่างวันที่ 8-22 ก.ค.64 phakdeehos02 ปี 8 เดือน ก่อน
รายการบล็อกนโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล phakdeehos02 ปี 8 เดือน ก่อน
รายการบล็อกการกำหนดมาตรการและระบบในการป้องกันการรับสินบน phakdeehos02 ปี 8 เดือน ก่อน
รายการบล็อกการประเมินและเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงานและเปิดเผยผลการปฏิบัติราชการระดับดีเด่นและระดับดีมาก phakdeehos02 ปี 8 เดือน ก่อน
รายการบล็อกนโยบายและแนวปฏิบัติที่เคารพสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีของผู้ปฏิบัติงาน มาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน phakdeehos02 ปี 8 เดือน ก่อน
รายการบล็อกหน่วยงานเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน phakdeehos02 ปี 8 เดือน ก่อน
รายการบล็อกแนวทางปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนและช่องทางการร้องเรียน phakdeehos02 ปี 8 เดือน ก่อน
รายการบล็อกการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติป้องกันปราบปรามทุจริตและประพฤติมิชอบ และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของหน่วยงาน phakdeehos02 ปี 8 เดือน ก่อน

หน้า