Recent content

ชนิดชื่อผู้เขียนตอบแก้ไข
รายการบล็อกประกาศเผยแพร่การดำเนินงานโครงการมหัศจรรย์ 1000 วัน แม่ลูกผูกพันฉลาดสมบูรณ์ phakdeehos03 ปี 1 เดือน ก่อน
รายการบล็อกเยี่ยมหลังคลอด บ้านเจาทอง บ้านห้วยหินฝน โครงการ มหัศจรรย์1000วัน มอบกล่องรับขวัญให้มารดาหลังคลอด phakdeehos03 ปี 1 เดือน ก่อน
รายการบล็อกประกาศเผยแพร่โครงสร้างการบริหารโรงพยาบาล phakdeehos03 ปี 1 เดือน ก่อน
รายการบล็อกประกาศเผยแพร่คู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน(Conflict of Interrest) โรงพยาบาลภักดีชุมพลประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 phakdeehos03 ปี 1 เดือน ก่อน
รายการบล็อกอบรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ในเขตพื้นที่รับผิดชอบโรงพยาบาลภักดีชุมพล ปีงบประมาณ 2561 phakdeehos03 ปี 2 เดือน ก่อน
รายการบล็อกคปสอ.ภักดีชุมพล รับนิเทศ ติดตามประเมินผลงานเครือข่ายบริการสุขภาพ จาก สสจ.ชัยภูมิ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอภักดีชุมพล phakdeehos03 ปี 2 เดือน ก่อน
รายการบล็อก19 มค.61 ทีมตรวจสอบภายในระดับจังหวัด (สสจ.ชัยภูมิ) ออกตรวจสอบภายในอำเภอภักดีชุมพล phakdeehos03 ปี 2 เดือน ก่อน
รายการบล็อกโครงการมหัศจรรย์ 1,000 วันแรกของชีวิต อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ ปีงบประมาณ 2561 phakdeehos03 ปี 2 เดือน ก่อน
รายการบล็อกประชุมอบรมโครงการ Analytic & Databases Cleaning For NHSO Foundations21-22 ธันวาคม 2560 phakdeehos03 ปี 3 เดือน ก่อน
รายการบล็อกประชุมประจำเดือน เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลภักดีชุมพล phakdeehos03 ปี 3 เดือน ก่อน
รายการบล็อก10 ธันวาคม - วันรัฐธรรมนูญ phakdeehos03 ปี 4 เดือน ก่อน
รายการบล็อกกิจกรรมพัฒนาโรงพยาบาลภักดีชุมพล ๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ phakdeehos03 ปี 4 เดือน ก่อน
รายการบล็อก1 ธันวาคม วันเอดส์โลก phakdeehos03 ปี 4 เดือน ก่อน
รายการบล็อกกีฬาประเพณีสาธารณสุข โซนใต้ครั้งที่ 31 คันฉูเกมส์ phakdeehos03 ปี 4 เดือน ก่อน
รายการบล็อก๒๑ ตุลาคม วันพยาบาลแห่งชาติ phakdeehos03 ปี 4 เดือน ก่อน
รายการบล็อกวันที่ 27 พฤศจิกายน วันสาธารณสุขแห่งชาติ phakdeehos03 ปี 4 เดือน ก่อน
รายการบล็อกโรงพยาบาลภักดีชุมพล จัดพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ครบรอบ 1 ปี วันสวรรคต phakdeehos03 ปี 6 เดือน ก่อน
รายการบล็อกวันออกพรรษา หรือ วันปวารณาออกพรรษา เป็นวันสำคัญทางพุทธศาสนา เนื่องจากเป็นวันสิ้นสุดระยะเวลาจำพรรษา 3 เดือนของพระสงฆ์เถรวาท โดยเป็นวันที่พระสงฆ์จะทำสังฆกรรมปวารณาออกพรรษาในวันนี้ วันออกพรรษาตามปกติ (ออกปุริมพรรษา1) จะตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11 phakdeehos03 ปี 6 เดือน ก่อน
รายการบล็อก24 กันยายน วันมหิดล phakdeehos03 ปี 6 เดือน ก่อน
รายการบล็อกกลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม ร่วมเป็นวิทยากร โครงการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฎิบัติจนเป็นวิถีชีวิต สืบสานปรัชญาของพ่อสานต่อการพัฒนาที่ยั่งยืน สิงหาคม-กันยายน2560 phakdeehos03 ปี 7 เดือน ก่อน
รายการบล็อกวันที่31สิงหาคม2560 โรงพยาบาลภักดีชุมพล รพ.สต ลาดชุมพล ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเจาทอง ร่วมรับการประเมิน ตำบลพัฒนาการเด็กดีเริ่มที่นมแม่ ตำบลสูงดีสมส่วน รพ.สต.อนามัยแม่และเด็กและศูนย์เด็กเล็กแห่งชาติ phakdeehos03 ปี 7 เดือน ก่อน
รายการบล็อกวันที่๑กันยายน๒๕๖๐ โรงพยาบาลภักดีชุมพล ร่วมจัดนิทรรศการโครงการชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ขับเคลื่อนด้วยพลังบวร เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ณ วัดบ้านห้วยหินฝน phakdeehos03 ปี 7 เดือน ก่อน
รายการบล็อกโรงพยาบาลภักดีชุมพล จัดอบรมโครงการ รักษ์คน รักษ์องค์กรคุณภาพ phakdeehos03 ปี 7 เดือน ก่อน
รายการบล็อกโครงการแม่ลูกน้ำหนักดี ยิ้มสวย พัฒนาการสมวัย ตำบลเจาทอง ปีงบประมาณ 2560 phakdeehos03 ปี 7 เดือน ก่อน
รายการบล็อกโครงการแม่ลูกน้ำหนักดี ยิ้มสวย พัฒนาการสมวัย ตำบลเจาทอง ปีงบประมาณ 2560 phakdeehos03 ปี 7 เดือน ก่อน

หน้า