Recent content

ชนิดชื่อผู้เขียนตอบแก้ไข
รายการบล็อกขอขอบคุณ​บริษัท​ แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (AIS) ที่เข้าดำเนิน​การติดตั้ง AIS​ Super​ WIFI​ ให้กับโรงพยาบาล​ภักดีชุมพล​ เพื่อให้ประชาชนผู้​มารับ​บริการ​และ​เจ้า​หน้าที่​ได้เข้าถึงบริการ​อินเทอร์เน็ต​ อย่างสะดวกสบาย​ทั่วถึง #AISSUPERWiFi phakdeehos02 ปี 3 สัปดาห์ ก่อน
รายการบล็อกรายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2565 phakdeehos02 ปี 1 เดือน ก่อน
รายการบล็อกประกาศโรงพยาบาลภักดีชุมพล เรื่อง มาตรการปลอดภัยสำหรับองค์กร (Covid Free Setting) phakdeehos02 ปี 1 เดือน ก่อน
รายการบล็อกประกาศโรงพยาบาลภักดีชุมพล งดให้บริหารทันตกรรม ตั้งแต่วันที่ 17 มกราคาม 2565 ถึง 25 มกราคาม 2565 phakdeehos02 ปี 1 เดือน ก่อน
รายการบล็อกโรงพยาบาลภักดีชุมพลประกาศแนวทางปฎิบัติการให้และรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกตำแหน่งและทุกระดับของกระทรวงสาธารณสุข phakdeehos02 ปี 2 เดือน ก่อน
รายการบล็อกประกาศข้อมูลพื้้นฐาน MOIT2-1 ข้อมูลพื้นฐานที่เป็นปัจจุบัน รายละเอียดตามลิ้งค์ที่แนบ phakdeehos02 ปี 2 เดือน ก่อน
รายการบล็อกรายงานการวิเคราะห์ผลจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ phakdeehos02 ปี 2 เดือน ก่อน
รายการบล็อกรายงานสรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2564 phakdeehos02 ปี 2 เดือน ก่อน
รายการบล็อกประกาศ MOIT1-หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการและวางระบบการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน phakdeehos02 ปี 2 เดือน ก่อน
รายการบล็อกประกาศเผยแพร่แนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง phakdeehos02 ปี 2 เดือน ก่อน
รายการบล็อกประกาศเผนแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ทันตกรรม รายละเอียดตามไฟล์แนบ phakdeehos02 ปี 2 เดือน ก่อน
รายการบล็อกประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว รายละเอียดตามไฟล์แนบ phakdeehos02 ปี 2 เดือน ก่อน
รายการบล็อกประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์การแพทย์ รายละเอียดตามไฟล์แนบ phakdeehos02 ปี 2 เดือน ก่อน
รายการบล็อกประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์การแพทย์ phakdeehos02 ปี 2 เดือน ก่อน
รายการบล็อกประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง phakdeehos02 ปี 2 เดือน ก่อน
รายการบล็อกรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ phakdeehos02 ปี 2 เดือน ก่อน
รายการบล็อกประกาศแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับแนวทางการยืม การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ phakdeehos02 ปี 2 เดือน ก่อน
รายการบล็อกประกาศมาตรการกลไกในการดำเนินงานเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง phakdeehos02 ปี 2 เดือน ก่อน
รายการบล็อกประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ phakdeehos02 ปี 2 เดือน ก่อน
รายการบล็อกประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายละเอียดตามไฟล์แนบ phakdeehos02 ปี 2 เดือน ก่อน
รายการบล็อกประกาศเผยแพร่แผนทางการเงิน(Planfin)และแผนเงินบำรุงโรงพยาบาล ประจำปี 2565 phakdeehos02 ปี 2 เดือน ก่อน
รายการบล็อกรายงานสรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564 phakdeehos02 ปี 2 เดือน ก่อน
รายการบล็อกรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2564 phakdeehos02 ปี 2 เดือน ก่อน
รายการบล็อก"ประกาศแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2565" phakdeehos02 ปี 2 เดือน ก่อน
รายการบล็อก"ประกาศนโยบาย โรงพยาบาลภักดีชุมพล" phakdeehos02 ปี 2 เดือน ก่อน

หน้า