Recent content

ชนิดชื่อผู้เขียนตอบแก้ไข
รายการบล็อกประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ 2 อัตรา(19-30ก.ย.65) และพนักงานช่วยเหลือคนไข้ 1 อัตรา (19-28ก.ย.65) phakdeehos02 สัปดาห์ 6 ชั่วโมง ก่อน
รายการบล็อกประกาศ หน่วยงานมีนโยบายและมีแนวปฏิบัติที่เคารพสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีของผู้ปฏิบัติงาน มาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน phakdeehos02 สัปดาห์ 6 วัน ก่อน
รายการบล็อกประกาศ รายงานผลการส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน กรณีการเรี่ยไรและกรณีการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 phakdeehos02 สัปดาห์ 6 วัน ก่อน
รายการบล็อกประกาศ การรวมกลุ่มของบุคลากรของหน่วยงาน ในนาม “ชมรม STRONG … ” phakdeehos02 สัปดาห์ 6 วัน ก่อน
รายการบล็อกประกาศ รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีของหน่วยงาน และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ประจำปีของหน่วยงาน phakdeehos02 สัปดาห์ 6 วัน ก่อน
รายการบล็อกประกาศ การกำหนดมาตรการ และระบบในการป้องกันการรับสินบนในกระบวนการเบิกจ่ายยาตามสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ phakdeehos02 สัปดาห์ 6 วัน ก่อน
รายการบล็อกประกาศ มาตรการและระบบในการป้องกันการรับสินบน phakdeehos02 สัปดาห์ 6 วัน ก่อน
รายการบล็อกประกาศ หน่วยงานเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน phakdeehos02 สัปดาห์ 6 วัน ก่อน
รายการบล็อกประกาศเรื่องร้องเรียน และข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน phakdeehos02 สัปดาห์ 6 วัน ก่อน
รายการบล็อกประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างไตรมาส4 ประจำปี 2565 phakdeehos03 สัปดาห์ 6 ชั่วโมง ก่อน
รายการบล็อกประกาศสรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2565 phakdeehos03 สัปดาห์ 7 ชั่วโมง ก่อน
รายการบล็อกรายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม 2565 phakdeehos03 สัปดาห์ 2 วัน ก่อน
รายการบล็อกประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)ตำแหน่ง พนักงานบริการ ระหว่างวันที่ 6- 12 กันยายน phakdeehos03 สัปดาห์ 5 วัน ก่อน
รายการบล็อกรายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ โรงพยาบาลภักดีชุมพลปีงบประมาณ 2565 ไตรมาส 3 phakdeehos01 เดือน 5 วัน ก่อน
รายการบล็อกรายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ โรงพยาบาลภักดีชุมพลปีงบประมาณ 2565 ไตรมาส 2 phakdeehos01 เดือน 2 สัปดาห์ ก่อน
รายการบล็อกนโยบายและทิศทางการบริหารงาน กระทรวงสาธารณสุข ปี 2565 phakdeehos01 เดือน 2 สัปดาห์ ก่อน
รายการบล็อกข้อมูลทั่วไป ยุทธศาสตร์ และทิศทางการพัฒนาสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2565 phakdeehos01 เดือน 2 สัปดาห์ ก่อน
รายการบล็อกประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ ประจำกลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวมระหว่างวันที่11 - 30 สิงหาคม 2565 phakdeehos01 เดือน 3 สัปดาห์ ก่อน
รายการบล็อก๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ เนื่องในโอกาศวันเฉลิมพระชนมพรรษา phakdeehos01 เดือน 3 สัปดาห์ ก่อน
รายการบล็อกรายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2565 phakdeehos02 เดือน 2 วัน ก่อน
รายการบล็อก๒๘ กรกฏาคม วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว phakdeehos02 เดือน 1 สัปดาห์ ก่อน
รายการบล็อกประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)ตำแหน่ง พนักงานบริการ(แพทย์แผนไทย) phakdeehos02 เดือน 2 สัปดาห์ ก่อน
รายการบล็อกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคา ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว รายการเครื่องอบผ้าขนาด ๒๐๐ ปอนด์ จำนวน ๑ เครื่องด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) phakdeehos02 เดือน 2 สัปดาห์ ก่อน
รายการบล็อกประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว รายการเครื่องอบผ้าขนาด ๒๐๐ ปอนด์ ด้วยวิธีประกวดราคอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) phakdeehos03 เดือน 1 สัปดาห์ ก่อน
รายการบล็อกประกาศขออนุมัติเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ phakdeehos03 เดือน 1 สัปดาห์ ก่อน

หน้า