Recent content

ชนิดชื่อผู้เขียนตอบแก้ไข
รายการบล็อกประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ ระหว่างวันที่ 30 พ.ค. - 6 มิ.ย.65 phakdeehos019 ชั่วโมง 5 นาที ก่อน
รายการบล็อกรายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เมษายน 2565 phakdeehos03 วัน 21 ชั่วโมง ก่อน
รายการบล็อกประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)ตำแหน่ง นักโภชนาการและพนักงานบริการ ระหว่างวันที่ 22 เม.ย. - 6 พ.ค.65 phakdeehos01 เดือน 6 วัน ก่อน
รายการบล็อกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงคลังวัสดุการแพทย์ จำนวน ๑ รายการด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) phakdeehos01 เดือน 6 วัน ก่อน
รายการบล็อกโรงพยาบาลภักดีชุมพล ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)ตำแหน่ง พนักงานประกอบอาหาร phakdeehos01 เดือน 2 สัปดาห์ ก่อน
รายการบล็อกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงคลังวัสดุการแพทย์ ด้วยวิธีประกวดราคอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) phakdeehos01 เดือน 2 สัปดาห์ ก่อน
รายการบล็อก๒ เมษายน วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาๆ สยามบรมราชกุมารี phakdeehos01 เดือน 3 สัปดาห์ ก่อน
รายการบล็อกประกาศรายงานการประเมินผล ฯ รอบ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (1 เมษายน 2564 – 30 กันยายน 2564) phakdeehos01 เดือน 3 สัปดาห์ ก่อน
รายการบล็อกโรงพยาบาลภักดีชุมพลประกาศ หน่วยงานมีแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ประจำปีของหน่วยงาน phakdeehos01 เดือน 4 สัปดาห์ ก่อน
รายการบล็อกโรงพยาบาลภักดีชุมพล ประกาศหน่วยงานมีการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรม และการรักษาวินัยรวมทั้งการป้องกันมิให้กระทำผิดวินัย phakdeehos01 เดือน 4 สัปดาห์ ก่อน
รายการบล็อกโรงพยาบาลภักดีชุมพล ประกาศ หน่วยงานมีการตอบสนองต่อเรื่องร้องเรียน และข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน phakdeehos01 เดือน 4 สัปดาห์ ก่อน
รายการบล็อกโรงพยาบาลภักดีชุมพลประกาศ หน่วยงานมีรายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีของหน่วยงาน และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ประจำปีของหน่วยงาน phakdeehos01 เดือน 4 สัปดาห์ ก่อน
รายการบล็อกโรงพยาบาลภักดีชุมพล ประกาศหน่วยงานมีการกำหนดมาตรการเพื่อจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน และมีการรวมกลุ่มในนามชมรม STRONG phakdeehos01 เดือน 4 สัปดาห์ ก่อน
รายการบล็อกโรงพยาบาลภักดีชุมพลประกาศ หน่วยงานมีการอบรมให้ความรู้ภายในหน่วยงาน เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน โดยใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา phakdeehos01 เดือน 4 สัปดาห์ ก่อน
รายการบล็อกโรงพยาบาลภักดีชุมพล ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวประจำกลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก(ฝ่ายผลิตสมนุไพร phakdeehos01 เดือน 4 สัปดาห์ ก่อน
รายการบล็อกประกาศ หน่วยงานมีการรายงานผลการส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน phakdeehos02 เดือน 18 ชั่วโมง ก่อน
รายการบล็อกประกาศ หน่วยงานมีการเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณชน phakdeehos02 เดือน 23 ชั่วโมง ก่อน
รายการบล็อกโรงพยาบาลภักดีชุมพล มีนโยบายและมีแนวปฏิบัติที่เคารพสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีของผู้ปฏิบัติงาน มาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน phakdeehos02 เดือน 3 วัน ก่อน
รายการบล็อกรายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง มีนาคม 2565 phakdeehos02 เดือน 3 วัน ก่อน
รายการบล็อกประกาศ ผลการจัดซื้อจัดจ้างใตรมาส2ประจำปีงบประมาณ2565 phakdeehos02 เดือน 4 วัน ก่อน
รายการบล็อกโรงพยายาลภักดีชุมพล เผยแพร่ประกาศ เรื่อง นโยบายการบริหารงานบุคคล phakdeehos02 เดือน 4 วัน ก่อน
รายการบล็อกโรงพยาบาลภักดีชุมพล ประกาศ หน่วยงานมีแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียน และช่องทางการร้องเรียน phakdeehos02 เดือน 5 วัน ก่อน
รายการบล็อกประกาศแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ phakdeehos02 เดือน 5 วัน ก่อน
รายการบล็อกนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล phakdeehos02 เดือน 2 สัปดาห์ ก่อน
รายการบล็อกโรงพยาบาลภักดีชุมพลประกาศปิดพื้นที่ให้บริการบางส่วนเพื่อปรับปรุง phakdeehos02 เดือน 2 สัปดาห์ ก่อน

หน้า