Recent content

ชนิดชื่อผู้เขียนตอบแก้ไข
รายการบล็อก สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน ๒๕๖๔ phakdeehos01 สัปดาห์ 6 วัน ก่อน
รายการบล็อกประกาศ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายวันตำแหน่งพนักงานบริการ ระหว่างวันที่ 8-22 ก.ค.64 phakdeehos02 สัปดาห์ 4 วัน ก่อน
รายการบล็อกนโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล phakdeehos01 เดือน 1 สัปดาห์ ก่อน
รายการบล็อกการกำหนดมาตรการและระบบในการป้องกันการรับสินบน phakdeehos01 เดือน 1 สัปดาห์ ก่อน
รายการบล็อกการประเมินและเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงานและเปิดเผยผลการปฏิบัติราชการระดับดีเด่นและระดับดีมาก phakdeehos01 เดือน 1 สัปดาห์ ก่อน
รายการบล็อกนโยบายและแนวปฏิบัติที่เคารพสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีของผู้ปฏิบัติงาน มาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน phakdeehos01 เดือน 1 สัปดาห์ ก่อน
รายการบล็อกหน่วยงานเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน phakdeehos01 เดือน 1 สัปดาห์ ก่อน
รายการบล็อกแนวทางปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนและช่องทางการร้องเรียน phakdeehos01 เดือน 1 สัปดาห์ ก่อน
รายการบล็อกการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติป้องกันปราบปรามทุจริตและประพฤติมิชอบ และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของหน่วยงาน phakdeehos01 เดือน 1 สัปดาห์ ก่อน
รายการบล็อกชมรม STRONG ทำความดีด้วยหัวใจ โรงพยาบาลภักดีชุมพล” ภายใต้แนวคิด “จิตพอเพียงต้านทุจริต” ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ phakdeehos01 เดือน 1 สัปดาห์ ก่อน
รายการบล็อกการเสริมสร้างวัฒนธรรมสุจริตภายใต้แนวคิดจิตพอเพียงต้านทุจริต phakdeehos01 เดือน 1 สัปดาห์ ก่อน
รายการบล็อกการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน phakdeehos01 เดือน 1 สัปดาห์ ก่อน
รายการบล็อกประกาศแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามทุจริตและประพฤติมิชอบและแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมประจำปี2564 phakdeehos01 เดือน 1 สัปดาห์ ก่อน
รายการบล็อกสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม2564 phakdeehos01 เดือน 1 สัปดาห์ ก่อน
รายการบล็อกสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน 2564 phakdeehos02 เดือน 2 สัปดาห์ ก่อน
รายการบล็อกสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2564 phakdeehos02 เดือน 2 สัปดาห์ ก่อน
รายการบล็อกขอขอบคุณ บริษัทแอดวานซ์ ไวเรส เน็ทเวอร์ค (AIS) phakdeehos02 เดือน 3 สัปดาห์ ก่อน
รายการบล็อกประกาศโรงพยาบาลภักดีชุมพลขอเปิดให้บริการเฉพาะผู้ป่วยที่มีอาการหนักเร่งด่วน คลอดหรือฉุกเฉินเท่านั้น phakdeehos03 เดือน 6 วัน ก่อน
รายการบล็อกประกาศจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว phakdeehos04 เดือน 1 สัปดาห์ ก่อน
รายการบล็อกประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบน phakdeehos04 เดือน 1 สัปดาห์ ก่อน
รายการบล็อกเรื่องการประเมินผลข้าราชการประจำปี 2563 phakdeehos04 เดือน 1 สัปดาห์ ก่อน
รายการบล็อกนโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคลากร phakdeehos04 เดือน 1 สัปดาห์ ก่อน
รายการบล็อกประกาศแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ phakdeehos04 เดือน 1 สัปดาห์ ก่อน
รายการบล็อกรายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2564 phakdeehos04 เดือน 1 สัปดาห์ ก่อน
รายการบล็อกขออนุญาตประกาศแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2564 phakdeehos04 เดือน 1 สัปดาห์ ก่อน

หน้า