Recent content

ชนิดชื่อผู้เขียนตอบแก้ไข
รายการบล็อกประกาศขอขยายเวลาการรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายวันตำแหน่งนักโภชนาการ phakdeehos02 วัน 15 ชั่วโมง ก่อน
รายการบล็อกรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน)ตำแหน่งนักโภชนาการ phakdeehos01 สัปดาห์ 3 วัน ก่อน
รายการบล็อกประกาศจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการ รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน phakdeehos01 สัปดาห์ 3 วัน ก่อน
รายการบล็อกรายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2563 phakdeehos01 สัปดาห์ 5 วัน ก่อน
รายการบล็อกประกาศโรงพยาบาลภักดีชุมพล เรื่องการปรับอัตราค่าบริการ phakdeehos02 สัปดาห์ 3 วัน ก่อน
รายการบล็อกขั้นตอนการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนโรงพยาบาลภักดีชุมพล phakdeehos02 สัปดาห์ 5 วัน ก่อน
รายการบล็อกข้อมูลทั่วไป นโยบาย และยุทธศาสตร์รพ.ภักดีชุมพล phakdeehos02 สัปดาห์ 5 วัน ก่อน
รายการบล็อกกรอบแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน phakdeehos02 สัปดาห์ 6 วัน ก่อน
รายการบล็อกกระบวนการอำนวยความสะดวก หรือการให้บริการประชาชนโรงพยาบาลภักดีชุมพล phakdeehos02 สัปดาห์ 6 วัน ก่อน
รายการบล็อกประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๕ รายการ phakdeehos02 สัปดาห์ 6 วัน ก่อน
รายการบล็อกประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์การแพทย์ phakdeehos02 สัปดาห์ 6 วัน ก่อน
รายการบล็อกประกาศ-ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน phakdeehos03 สัปดาห์ 2 วัน ก่อน
รายการบล็อกโครงการอาหารปลอดภัย phakdeehos03 สัปดาห์ 3 วัน ก่อน
รายการบล็อกประกาศ โรงพยาบาลภักดีชุมพล เรื่อง กรอบแนวทางการตรวจสอบการปฏิบัติงานของบุคลากรตามกระบวนการปฏิบัติงาน phakdeehos03 สัปดาห์ 3 วัน ก่อน
รายการบล็อกรายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการตามข้อกำหนดคู่มือการขับเคลื่อนชมรมจริยธรรมของหน่วยงานในสังกัดสำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 phakdeehos03 สัปดาห์ 3 วัน ก่อน
รายการบล็อกแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบและส่งเสริมจริยธรรม โรงพยาบาลภักดีชุมพล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ phakdeehos03 สัปดาห์ 3 วัน ก่อน
รายการบล็อกมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการเผยแพร่ ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน phakdeehos03 สัปดาห์ 3 วัน ก่อน
รายการบล็อกประกาศรายชื่อข้าราชการ.ดีเด่นดีมากรอบที่2.25631ต.ค.62 phakdeehos03 สัปดาห์ 4 วัน ก่อน
รายการบล็อกแบบแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม phakdeehos03 สัปดาห์ 4 วัน ก่อน
รายการบล็อกคำสั่งคณะกรรมการและคณะทำงานขับเคลื่อนรพ.ภักดีชุมพลเป็นองค์กรคุณธรรมประจำปีงบ63 phakdeehos03 สัปดาห์ 4 วัน ก่อน
รายการบล็อกกระบวนการอำนวยความสะดวกโรงพยาบาลภักดีชุมพล phakdeehos03 สัปดาห์ 4 วัน ก่อน
รายการบล็อกการประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้ความการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน phakdeehos03 สัปดาห์ 4 วัน ก่อน
รายการบล็อกแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์หน่วยงาน phakdeehos04 สัปดาห์ 8 ชั่วโมง ก่อน
รายการบล็อกเผยแพร่กรอบแนวทางการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับ จนท.ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ phakdeehos04 สัปดาห์ 8 ชั่วโมง ก่อน
รายการบล็อกสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง มกราคม 2563 phakdeehos01 เดือน 11 ชั่วโมง ก่อน

หน้า