Recent content

ชนิดชื่อผู้เขียนตอบแก้ไข
รายการบล็อกประกาศผู้ผ่านการคัดเลือก ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ (กลุ่มงานทันตกรรม) phakdeehos01 วัน 8 ชั่วโมง ก่อน
รายการบล็อกประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว(ราวัน) ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ (กลุ่มงานทันตกรรม) phakdeehos02 สัปดาห์ 3 ชั่วโมง ก่อน
รายการบล็อกประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม 2567 phakdeehos02 สัปดาห์ 4 วัน ก่อน
รายการบล็อกประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน 2567 phakdeehos02 สัปดาห์ 4 วัน ก่อน
รายการบล็อกMOIT17 phakdeehos02 สัปดาห์ 4 วัน ก่อน
รายการบล็อก ประกาศผู้ผ่านการสอบคัดเลือกตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี phakdeehos02 สัปดาห์ 4 วัน ก่อน
รายการบล็อกประกาศผู้มีสิทธิ์สอบตำแหน่ง นวก.เงินและบัญชี phakdeehos03 สัปดาห์ 2 วัน ก่อน
รายการบล็อกประกาศรับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน)ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา phakdeehos04 สัปดาห์ 20 ชั่วโมง ก่อน
รายการบล็อกรายงานประกาศจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน 2567 phakdeehos02 เดือน 1 สัปดาห์ ก่อน
รายการบล็อกประกาศรับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน)ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ ระหว่างวันที่ 2-13 พ.ค.67 phakdeehos02 เดือน 2 สัปดาห์ ก่อน
รายการบล็อก2 เมษายน วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี phakdeehos03 เดือน 2 สัปดาห์ ก่อน
รายการบล็อกMOIT8 หน่วยงานมีการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการเสริมสร้าง และพัฒนาทางด้านจริยธรรมและการรักษาวินัย รวมทั้งการป้องกันมิให้กระทำผิดวินัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 phakdeehos03 เดือน 2 สัปดาห์ ก่อน
รายการบล็อกMOIT21 หน่วยงานมีการเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของการปฏิบัติหน้าที่ราชการ และนโยบายที่เคารพ สิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีของผู้ปฏิบัติงานและของผู้บริหารต่อสาธารณชน phakdeehos03 เดือน 2 สัปดาห์ ก่อน
รายการบล็อกMOIT20 หน่วยงานมีการอบรมให้ความรู้ภายในหน่วยงานเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน โดยใช้หลักสูตร ต้านทุจริตศึกษา (Anti-Corruption Education) กระทรวงสาธารณสุข (ฉบับปรับปรุง) พ.ศ. 2565 phakdeehos03 เดือน 2 สัปดาห์ ก่อน
รายการบล็อกMOIT19 หน่วยงานมีการรายงานผลการส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน กรณีการเรี่ยไรและกรณีการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 phakdeehos03 เดือน 2 สัปดาห์ ก่อน
รายการบล็อกMOIT17 หน่วยงานมีการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 อย่างเป็นระบบ phakdeehos03 เดือน 3 สัปดาห์ ก่อน
รายการบล็อกMOIT16 2. รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (รอบ 6 เดือน) phakdeehos03 เดือน 3 สัปดาห์ ก่อน
รายการบล็อกMOIT16 หน่วยงานมีรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 และรายงานผลการดำเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 phakdeehos03 เดือน 3 สัปดาห์ ก่อน
รายการบล็อกMOIT15 หน่วยงานมีแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 phakdeehos03 เดือน 3 สัปดาห์ ก่อน
รายการบล็อกMOIT12 หน่วยงานมีมาตรการ “การป้องกันการรับสินบน” ที่เป็นระบบ phakdeehos03 เดือน 3 สัปดาห์ ก่อน
รายการบล็อกMOIT11 หน่วยงานของท่านเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน ตามภารกิจของหน่วยงาน phakdeehos03 เดือน 3 สัปดาห์ ก่อน
รายการบล็อกMOIT10 หน่วยงานมีสรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ ของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน และเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ phakdeehos03 เดือน 3 สัปดาห์ ก่อน
รายการบล็อกMOIT9 หน่วยงานมีแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียน และช่องทางการร้องเรียน phakdeehos03 เดือน 3 สัปดาห์ ก่อน
รายการบล็อกMOIT7 หน่วยงานมีรายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรในหน่วยงานและเปิดเผยผลการปฏิบัติราชการระดับดีเด่น และระดับดีมาก ในที่เปิดเผยให้ทราบของปีงบประมาณพ.ศ.2566 และปีงบประมาณ พ.ศ.2567 phakdeehos03 เดือน 3 สัปดาห์ ก่อน
รายการบล็อกประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2567 phakdeehos03 เดือน 3 สัปดาห์ ก่อน

หน้า