Recent content

ชนิดชื่อผู้เขียนตอบแก้ไข
รายการบล็อกสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมีนาคม2562 phakdeehos08 ชั่วโมง 3 นาที ก่อน
รายการบล็อกสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือน พฤษภาคม 2562 phakdeehos08 ชั่วโมง 4 นาที ก่อน
รายการบล็อกสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือน สิงหาคม 2562 phakdeehos08 ชั่วโมง 5 นาที ก่อน
รายการบล็อกสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือน กันยายน 2562 phakdeehos08 ชั่วโมง 8 นาที ก่อน
รายการบล็อกสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือน กรกฏาคม 2562 phakdeehos08 ชั่วโมง 9 นาที ก่อน
รายการบล็อกสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือน มิถุนายน 2562 phakdeehos08 ชั่วโมง 10 นาที ก่อน
รายการบล็อกสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือน เมษายน 2562 phakdeehos08 ชั่วโมง 11 นาที ก่อน
รายการบล็อกประกาศ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) phakdeehos02 วัน 7 ชั่วโมง ก่อน
รายการบล็อกประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 phakdeehos02 วัน 14 ชั่วโมง ก่อน
รายการบล็อกประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 phakdeehos02 วัน 14 ชั่วโมง ก่อน
รายการบล็อกโรงพยาบาลภักดีชุมพลนำโดยนายแพทย์วิชิต รุ่งพุทธิกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลภักดีชุมพล นำคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่ประกาศเจตนาต่อต้านการทุจริต phakdeehos03 วัน 4 ชั่วโมง ก่อน
รายการบล็อกผ้าป่าสามัคคีเพื่อสมทบปรับปรุงอาคารผู้ป่วยโรงพยาบาลภักดีชุมพล phakdeehos02 เดือน 1 สัปดาห์ ก่อน
รายการบล็อกประกาศจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการยูนิตทำฟัน phakdeehos02 เดือน 2 สัปดาห์ ก่อน
รายการบล็อกประกาศ-ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ phakdeehos03 เดือน 1 สัปดาห์ ก่อน
รายการบล็อกประกาศขยายเวลารับสมัครลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งจพ.เวชสถิติถึงวันที่ 20 กันยายน2562 phakdeehos03 เดือน 1 สัปดาห์ ก่อน
รายการบล็อกประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ phakdeehos03 เดือน 1 สัปดาห์ ก่อน
รายการบล็อกประกาศจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์ รายการเครื่องเอกซเรย์ทั่วไปขนาดไม่น้อยกว่า 500 mA phakdeehos04 เดือน 3 วัน ก่อน
รายการบล็อกประกาศจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง ประกวดราคาซื้อ เครื่องเอกซเรย์ทั่วไปขนาดไม่น้อยกว่า ๕๐๐ mA phakdeehos04 เดือน 4 วัน ก่อน
รายการบล็อกเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว phakdeehos04 เดือน 2 สัปดาห์ ก่อน
รายการบล็อกวันที่ 23 กรกฏาคม 2562 คณะผู้นิเทศ ติดตาม และประเมินผลงานเครือข่ายบริการสุขภาพระดับอำเภอ phakdeehos04 เดือน 3 สัปดาห์ ก่อน
รายการบล็อกประกาศประชาสัมพันธ์รับสมัครนักเทคนิคการแพทย์ phakdeehos05 เดือน 6 วัน ก่อน
รายการบล็อกประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานเภสัชกรรม phakdeehos05 เดือน 2 สัปดาห์ ก่อน
รายการบล็อกประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ phakdeehos05 เดือน 2 สัปดาห์ ก่อน
รายการบล็อกและคณะกรรมการตรวจสอบภายในระดับจังหวัด ออกตรวจสอบภายใน ของเครือข่ายบริการสสุขภาพ อำเภอภักดีชุมพล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ phakdeehos05 เดือน 4 สัปดาห์ ก่อน
รายการบล็อกสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง กุมภาพันธ์ 2562 phakdeehos06 เดือน 1 วัน ก่อน

หน้า