Recent content

ชนิดชื่อผู้เขียนตอบแก้ไข
รายการบล็อกวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 นพ.พงศ์เกษม ไข่มุกด์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุภาพที่ 9 และคณะ ลงพื้นที่ตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ รอบที่1 phakdeehos02 วัน 15 ชั่วโมง ก่อน
รายการบล็อกประกาศ-ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เครื่องซักผ้าแบบอุตสาหกรรม ขนาด ๑๒๕ ปอนด์ phakdeehos02 วัน 22 ชั่วโมง ก่อน
รายการบล็อกประกาศเผยแพร่แผนทางการเงิน(Planfin)และแผนเงินบำรุงโรงพยาบาล phakdeehos02 สัปดาห์ 5 วัน ก่อน
รายการบล็อกสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือน มกราคม 2564 phakdeehos02 สัปดาห์ 6 วัน ก่อน
รายการบล็อกประกาศจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดไบเฟสิค phakdeehos01 เดือน 1 สัปดาห์ ก่อน
รายการบล็อกประกาศ-ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการ เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดไบเฟสิคพร้อมภาควัดออกซิเจนในเลือด phakdeehos01 เดือน 2 สัปดาห์ ก่อน
รายการบล็อกสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือน ธันวาคม 2563 phakdeehos01 เดือน 3 สัปดาห์ ก่อน
รายการบล็อกประกาศเผยแพร่แผนการเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติ พร้อมน้ำยา จำนวน ๔ เครื่อง phakdeehos02 เดือน 24 นาที ก่อน
รายการบล็อกประกาศ phakdeehos02 เดือน 6 วัน ก่อน
รายการบล็อกรายงานผลการรับเรื่องร้องเรียน phakdeehos02 เดือน 6 วัน ก่อน
รายการบล็อกกรอบแนวทางการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน phakdeehos02 เดือน 1 สัปดาห์ ก่อน
รายการบล็อกรายงานผลการติดตามการดำเนินงานและสรุปปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ phakdeehos02 เดือน 1 สัปดาห์ ก่อน
รายการบล็อกประกาศสำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงาน เพื่อตรวจสอบบุคลากร ในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. ๒๕๖๐ phakdeehos02 เดือน 1 สัปดาห์ ก่อน
รายการบล็อกรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ phakdeehos02 เดือน 1 สัปดาห์ ก่อน
รายการบล็อกผนปฏิบัติราชการเครือข่ายบริการสาธารณสุขอำเภอภักดีชุมพล ประจำปีงบประมาณ 2564 phakdeehos02 เดือน 1 สัปดาห์ ก่อน
รายการบล็อกมาตรการกลไกในการดำเนินงานเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง phakdeehos02 เดือน 1 สัปดาห์ ก่อน
รายการบล็อกประชาสัมพันธ์ phakdeehos02 เดือน 1 สัปดาห์ ก่อน
รายการบล็อกแบบแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม phakdeehos02 เดือน 1 สัปดาห์ ก่อน
รายการบล็อกข้อมูลทั่วไป ยุทธศาสตร์ และทิศทางการพัฒนาสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2564 phakdeehos02 เดือน 2 สัปดาห์ ก่อน
รายการบล็อกสรุปรายงานผลการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ ๒๕๖๓ phakdeehos02 เดือน 2 สัปดาห์ ก่อน
รายการบล็อกโรงพยาบาลภักดีชุมพล ประกาศเจตนาต่อต้านการทุจริต phakdeehos02 เดือน 2 สัปดาห์ ก่อน
รายการบล็อกประกาศ-รับสมัครพนักงานซักฟอกพนักงานบริการผู้ช่วยแพทย์แผนไทย phakdeehos02 เดือน 3 สัปดาห์ ก่อน
รายการบล็อกประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง phakdeehos02 เดือน 3 สัปดาห์ ก่อน
รายการบล็อกสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือน พฤศจิกายน 2563 phakdeehos02 เดือน 3 สัปดาห์ ก่อน
รายการบล็อกสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือน ตุลาคม 2563 phakdeehos02 เดือน 3 สัปดาห์ ก่อน

หน้า