Recent content

ชนิดชื่อผู้เขียนตอบแก้ไข
รายการบล็อกประกาศเผยแพร่แผนการเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติ พร้อมน้ำยา จำนวน ๔ เครื่อง phakdeehos011 เดือน 1 สัปดาห์ ก่อน
รายการบล็อกประกาศ phakdeehos011 เดือน 2 สัปดาห์ ก่อน
รายการบล็อกรายงานผลการรับเรื่องร้องเรียน phakdeehos011 เดือน 2 สัปดาห์ ก่อน
รายการบล็อกกรอบแนวทางการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน phakdeehos011 เดือน 2 สัปดาห์ ก่อน
รายการบล็อกรายงานผลการติดตามการดำเนินงานและสรุปปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ phakdeehos011 เดือน 2 สัปดาห์ ก่อน
รายการบล็อกประกาศสำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงาน เพื่อตรวจสอบบุคลากร ในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. ๒๕๖๐ phakdeehos011 เดือน 2 สัปดาห์ ก่อน
รายการบล็อกรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ phakdeehos011 เดือน 2 สัปดาห์ ก่อน
รายการบล็อกผนปฏิบัติราชการเครือข่ายบริการสาธารณสุขอำเภอภักดีชุมพล ประจำปีงบประมาณ 2564 phakdeehos011 เดือน 2 สัปดาห์ ก่อน
รายการบล็อกมาตรการกลไกในการดำเนินงานเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง phakdeehos011 เดือน 2 สัปดาห์ ก่อน
รายการบล็อกประชาสัมพันธ์ phakdeehos011 เดือน 2 สัปดาห์ ก่อน
รายการบล็อกแบบแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม phakdeehos011 เดือน 3 สัปดาห์ ก่อน
รายการบล็อกข้อมูลทั่วไป ยุทธศาสตร์ และทิศทางการพัฒนาสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2564 phakdeehos011 เดือน 3 สัปดาห์ ก่อน
รายการบล็อกสรุปรายงานผลการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ ๒๕๖๓ phakdeehos011 เดือน 3 สัปดาห์ ก่อน
รายการบล็อกโรงพยาบาลภักดีชุมพล ประกาศเจตนาต่อต้านการทุจริต phakdeehos012 เดือน 22 ชั่วโมง ก่อน
รายการบล็อกประกาศ-รับสมัครพนักงานซักฟอกพนักงานบริการผู้ช่วยแพทย์แผนไทย phakdeehos012 เดือน 1 วัน ก่อน
รายการบล็อกประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง phakdeehos012 เดือน 1 วัน ก่อน
รายการบล็อกสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือน พฤศจิกายน 2563 phakdeehos012 เดือน 4 วัน ก่อน
รายการบล็อกสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือน ตุลาคม 2563 phakdeehos012 เดือน 4 วัน ก่อน
รายการบล็อกสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือน กันยายน 2563 phakdeehos012 เดือน 4 วัน ก่อน
รายการบล็อกสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือน สิงหาคม 2563 phakdeehos012 เดือน 4 วัน ก่อน
รายการบล็อกนโยบาย โรงพยาบาลภักดีชุมพล phakdeehos01 ปี 3 สัปดาห์ ก่อน
รายการบล็อกขอเชิญร่วมทำบุญ เปิดคลินิกโรคเรื้อรังใหม่ phakdeehos01 ปี 1 เดือน ก่อน
รายการบล็อกรพ.ภักดีชุมพล ประชุมจัดทำแผนรับจ่ายเงินบำรุงโรงพยาบาล (Planfin) ปีงบประมาณ 2564 phakdeehos01 ปี 2 เดือน ก่อน
รายการบล็อกประกาศจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการ รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน phakdeehos01 ปี 3 เดือน ก่อน
รายการบล็อกสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือน กรกฎาคม 2563 phakdeehos01 ปี 3 เดือน ก่อน

หน้า