Recent content

ชนิดชื่อผู้เขียนตอบแก้ไข
รายการบล็อกรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม 2566 phakdeehos09 เดือน 3 วัน ก่อน
รายการบล็อก๓ มิถุนายน วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี phakdeehos09 เดือน 6 วัน ก่อน
รายการบล็อกประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ phakdeehos010 เดือน 1 สัปดาห์ ก่อน
รายการบล็อกประกาศนโยบายอาชีวอนามัย phakdeehos010 เดือน 2 สัปดาห์ ก่อน
รายการบล็อกประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้,พนักงานบริการและนายช่างไฟฟ้า ระหว่างวันที่ 18 - 26 เม.ย.66 phakdeehos010 เดือน 3 สัปดาห์ ก่อน
รายการบล็อกประกาศขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ และ นักวิชาการการเงินและบัญชี phakdeehos010 เดือน 3 สัปดาห์ ก่อน
รายการบล็อกประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)ตำแหน่ง นวก.คอมพิวเตอร์และนวก.เงินและบัญชี ระหว่างวันที่ 3เม.ย. - 7เม.ย.66 phakdeehos011 เดือน 3 วัน ก่อน
รายการบล็อก2 เมษายน – วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี phakdeehos011 เดือน 1 สัปดาห์ ก่อน
รายการบล็อกประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)ตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์ ระหว่างวันที่ 31 มี.ค. 2566 - 27 เม.ย.66 phakdeehos011 เดือน 1 สัปดาห์ ก่อน
รายการบล็อกMOIT8 หน่วยงานมีการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการเสริมสร้าง และพัฒนาทางด้านจริยธรรม และการรักษาวินัย รวมทั้งการป้องกันมิให้กระทำผิดวินัย phakdeehos011 เดือน 1 สัปดาห์ ก่อน
รายการบล็อกMOIT13 หน่วยงานประเมินการดำเนินการตามแนวทางปฏิบัติของหน่วยงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565-2566 ตามเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2564 phakdeehos011 เดือน 1 สัปดาห์ ก่อน
รายการบล็อกMOIT7 หน่วยงานมีการรายงานการประเมินและเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ของบุคลากรในหน่วยงาน และเปิดเผยผลการปฏิบัติราชการ ระดับดีเด่น และระดับดีมาก ในที่เปิดเผยให้ทราบปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 phakdeehos011 เดือน 1 สัปดาห์ ก่อน
รายการบล็อกMOIT22 หน่วยงานมีแนวปฏิบัติที่เคารพสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีของผู้ปฏิบัติงาน และรายงานการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน phakdeehos011 เดือน 1 สัปดาห์ ก่อน
รายการบล็อกMOIT21 หน่วยงานมีการเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของการปฏิบัติหน้าที่ราชการ และนโยบายที่เคารพ สิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีของผู้ปฏิบัติงานและของผู้บริหาร ต่อสาธารณชน phakdeehos011 เดือน 1 สัปดาห์ ก่อน
รายการบล็อกMOIT20 หน่วยงานมีการอบรมให้ความรู้ภายในหน่วยงาน เรื่อง ผลประโยชน์ทับซ้อนในหลักสูตร ต้านทุจริตศึกษา phakdeehos011 เดือน 1 สัปดาห์ ก่อน
รายการบล็อกMOIT19 หน่วยงานมีการรายงานผลการส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน phakdeehos011 เดือน 1 สัปดาห์ ก่อน
รายการบล็อกMOIT18 หน่วยงานมีการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการทุจริต (การควบคุมความเสี่ยงการทุจริต) phakdeehos011 เดือน 1 สัปดาห์ ก่อน
รายการบล็อกMOIT17 หน่วยงานมีการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 อย่างเป็นระบบ phakdeehos011 เดือน 1 สัปดาห์ ก่อน
รายการบล็อกMOIT16 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ phakdeehos011 เดือน 1 สัปดาห์ ก่อน
รายการบล็อกMOIT15 หน่วยงานมีแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 phakdeehos011 เดือน 1 สัปดาห์ ก่อน
รายการบล็อกMOIT9 หน่วยงานมีแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียน และช่องทางการร้องเรียน phakdeehos011 เดือน 2 สัปดาห์ ก่อน
รายการบล็อกMOIT12 หน่วยงานมีมาตรการ “การป้องกันการรับสินบน” ที่เป็นระบบ phakdeehos011 เดือน 2 สัปดาห์ ก่อน
รายการบล็อกMOIT10 หน่วยงานมีข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน phakdeehos011 เดือน 2 สัปดาห์ ก่อน
รายการบล็อกรายงานการดำเนินงานตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ไตรมาส 2 phakdeehos011 เดือน 2 สัปดาห์ ก่อน
รายการบล็อกประกาศ MOIT6 ผู้บริหารแสดงนโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล phakdeehos011 เดือน 2 สัปดาห์ ก่อน

หน้า