Recent content

ชนิดชื่อผู้เขียนตอบแก้ไข
รายการบล็อกรายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2566 phakdeehos01 ปี 3 เดือน ก่อน
รายการบล็อกประกาศ MOIT11 หน่วยงานของท่านเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน ตามภารกิจของหน่วยงาน phakdeehos01 ปี 3 เดือน ก่อน
รายการบล็อกประกาศ MOIT2 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน phakdeehos01 ปี 3 เดือน ก่อน
รายการบล็อกประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 1 อัตราประจำกลุ่มงานทันตกรรม ระหว่างวันที่ 15-29 มี.ค. 2566 phakdeehos01 ปี 4 เดือน ก่อน
รายการบล็อกประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ ระหว่างวันที่ 9-29 มี.ค. 2566 phakdeehos01 ปี 4 เดือน ก่อน
รายการบล็อกรายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 phakdeehos01 ปี 4 เดือน ก่อน
รายการบล็อกประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)ตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์ ระหว่างวันที่ 2-16 มี.ค. 2566 phakdeehos01 ปี 4 เดือน ก่อน
รายการบล็อกรายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2566 phakdeehos01 ปี 4 เดือน ก่อน
รายการบล็อกประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)ตำแหน่ง พนักงานบริการ ระหว่างวันที่ 21-28 ก.พ. 2566 phakdeehos01 ปี 4 เดือน ก่อน
รายการบล็อกประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)ตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์ ระหว่างวันที่ 2-17 ก.พ. 2566 phakdeehos01 ปี 5 เดือน ก่อน
รายการบล็อกประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)ตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์ ระหว่างวันที่ 19 - 31 ม.ค. 2566 phakdeehos01 ปี 5 เดือน ก่อน
รายการบล็อกประกาศเผยแพร่แผนครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 8 รายการ ปีงบประมาณ 2566 phakdeehos01 ปี 6 เดือน ก่อน
รายการบล็อกประกาศเผยแพร่แผนครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ปีงบประมาณ 2566 phakdeehos01 ปี 6 เดือน ก่อน
รายการบล็อกประกาศเผยแพร่แผนครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ปีงบประมาณ 2566 phakdeehos01 ปี 6 เดือน ก่อน
รายการบล็อก่ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๖ phakdeehos01 ปี 6 เดือน ก่อน
รายการบล็อกประกาศรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ phakdeehos01 ปี 6 เดือน ก่อน
รายการบล็อกประกาศขยายเวลารับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)ตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์ ระหว่างวันที่ 26 ธ.ค.2565 - 16 ม.ค. 2566 phakdeehos01 ปี 6 เดือน ก่อน
รายการบล็อกร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา phakdeehos01 ปี 6 เดือน ก่อน
รายการบล็อกประกาศเจตนารมณ์ นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิด จากการปฏิบัติหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ 2566 phakdeehos01 ปี 6 เดือน ก่อน
รายการบล็อกประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2565 phakdeehos01 ปี 6 เดือน ก่อน
รายการบล็อกประกาศรายงานสรุปผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2565 phakdeehos01 ปี 6 เดือน ก่อน
รายการบล็อกประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2566 phakdeehos01 ปี 6 เดือน ก่อน
รายการบล็อกประกาศ MOIT2 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน phakdeehos01 ปี 6 เดือน ก่อน
รายการบล็อก"แผนปฏิบัติราชการ โรงพยาบาลภักดีชุมพล ประจำปีงบประมาณ 2566" phakdeehos01 ปี 6 เดือน ก่อน
รายการบล็อกประกาศ เผยแพร่นโยบายและยุทธศาสตร์ โรงพยาบาลภักดีชุมพล ปีงบประมาณ 2566 phakdeehos01 ปี 7 เดือน ก่อน

หน้า