Recent content

ชนิดชื่อผู้เขียนตอบแก้ไข
รายการบล็อกประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ phakdeehos01 ปี 4 เดือน ก่อน
รายการบล็อกประกาศจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์ รายการเครื่องเอกซเรย์ทั่วไปขนาดไม่น้อยกว่า 500 mA phakdeehos01 ปี 5 เดือน ก่อน
รายการบล็อกประกาศจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง ประกวดราคาซื้อ เครื่องเอกซเรย์ทั่วไปขนาดไม่น้อยกว่า ๕๐๐ mA phakdeehos01 ปี 5 เดือน ก่อน
รายการบล็อกเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว phakdeehos01 ปี 6 เดือน ก่อน
รายการบล็อกวันที่ 23 กรกฏาคม 2562 คณะผู้นิเทศ ติดตาม และประเมินผลงานเครือข่ายบริการสุขภาพระดับอำเภอ phakdeehos01 ปี 6 เดือน ก่อน
รายการบล็อกประกาศประชาสัมพันธ์รับสมัครนักเทคนิคการแพทย์ phakdeehos01 ปี 6 เดือน ก่อน
รายการบล็อกประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานเภสัชกรรม phakdeehos01 ปี 7 เดือน ก่อน
รายการบล็อกประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ phakdeehos01 ปี 7 เดือน ก่อน
รายการบล็อกและคณะกรรมการตรวจสอบภายในระดับจังหวัด ออกตรวจสอบภายใน ของเครือข่ายบริการสสุขภาพ อำเภอภักดีชุมพล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ phakdeehos01 ปี 7 เดือน ก่อน
รายการบล็อกสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง กุมภาพันธ์ 2562 phakdeehos01 ปี 7 เดือน ก่อน
รายการบล็อกสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง มกราคม 2562 phakdeehos01 ปี 7 เดือน ก่อน
รายการบล็อกประชาสัมพันธ์ phakdeehos01 ปี 7 เดือน ก่อน
รายการบล็อกประชาสัมพันธ์ phakdeehos01 ปี 7 เดือน ก่อน
รายการบล็อกเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเข้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี phakdeehos01 ปี 7 เดือน ก่อน
รายการบล็อกโครงสร้างการบริหารในโรงพยาบาล phakdeehos01 ปี 7 เดือน ก่อน
รายการบล็อกเผยแพร่กระบวนการอำนวยความสะดวก หรือการให้บริการประชาชน phakdeehos01 ปี 7 เดือน ก่อน
รายการบล็อกประชุม รักษ์ความโปร่งใส ใส่ใจโรงพยาบาลภักดีชุมพล phakdeehos01 ปี 7 เดือน ก่อน
รายการบล็อกเผยแพร่รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ 2561 phakdeehos01 ปี 7 เดือน ก่อน
รายการบล็อกภาพกิจกรรมให้ความรู้วินัยและระเบียบต่างๆที่ใช้ในการปฏิบัติราชการ phakdeehos01 ปี 7 เดือน ก่อน
รายการบล็อกประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบน phakdeehos01 ปี 8 เดือน ก่อน
รายการบล็อกโครงการอาหารปลอดภัย phakdeehos01 ปี 8 เดือน ก่อน
รายการบล็อกประกาศแผนงานโครงการปี 2562 phakdeehos01 ปี 8 เดือน ก่อน
รายการบล็อกเนื่องในโอกาศพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ขอพระองค์ทรงพระเจริญ phakdeehos01 ปี 8 เดือน ก่อน
รายการบล็อก สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 9 ประธานกรรมการ และคณะกรรมการ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม รพ.ภักดีชุมพล phakdeehos01 ปี 8 เดือน ก่อน
รายการบล็อกstroke โรคหลอดเลือดสมอง phakdeehos01 ปี 9 เดือน ก่อน

หน้า