Recent content

ชนิดชื่อผู้เขียนตอบแก้ไข
รายการบล็อกประกาศ MOIT1 หน่วยงานมีการวางระบบโดยการกำหนดมาตรการการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ปี 2566 phakdeehos01 ปี 2 เดือน ก่อน
รายการบล็อกรายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ โรงพยาบาลภักดีชุมพลปีงบประมาณ 2565 phakdeehos01 ปี 2 เดือน ก่อน
รายการบล็อกประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)ตำแหน่ง พนักงานประกอบอาหาร ระหว่างวันที่ 20 ธ.ค. - 7 ม.ค. 66 phakdeehos01 ปี 2 เดือน ก่อน
รายการบล็อกประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ (กลุ่มการพยาบาล)ระหว่างวันที่ 14 - 22 ธ.ค.2565 phakdeehos01 ปี 2 เดือน ก่อน
รายการบล็อกประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)ตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์ ระหว่างวันที่ 13 - 23 ธ.ค.2565 phakdeehos01 ปี 2 เดือน ก่อน
รายการบล็อกประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2565 phakdeehos01 ปี 2 เดือน ก่อน
รายการบล็อกนโยบาย และทิศทางพัฒนางานสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2566 phakdeehos01 ปี 2 เดือน ก่อน
รายการบล็อก๕ ธันวาคม วันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ phakdeehos01 ปี 3 เดือน ก่อน
รายการบล็อกประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 1 อัตรา(21พ.ย.-16ธ.ค.65) phakdeehos01 ปี 3 เดือน ก่อน
รายการบล็อกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ทันตกรรม รายการยูนิตทำฟัน จำนวน ๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) phakdeehos01 ปี 3 เดือน ก่อน
รายการบล็อกโรงพยาบาลภักดีชุมพล รับสมัครเภสัชกร ตำแหน่ง พนักงานราชการ phakdeehos01 ปี 3 เดือน ก่อน
รายการบล็อกประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ ทันตกรรม รายการ ยูนิตทำฟัน จำนวน ๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) phakdeehos01 ปี 3 เดือน ก่อน
รายการบล็อกประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 2565 phakdeehos01 ปี 3 เดือน ก่อน
รายการบล็อก๒๓ ตุลาคม วันปิยะมหาราช phakdeehos01 ปี 4 เดือน ก่อน
รายการบล็อก๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๕ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร phakdeehos01 ปี 4 เดือน ก่อน
รายการบล็อกกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดชัยภูมิ และองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ร่วมกับโรงพยาบาลภักดีชุมพล จัดโครงการจัดหาเครือ่งช่วยความพิการและอุปกรณ์ฟื้นฟูสภาพผู้พิการ ผู้สูงอายุและผู้ป่วยระยะฟื้นฟูในเขตรับผิดชอบโรงพยาบาลภักดีชุมพล ประจำปี 2565 phakdeehos01 ปี 4 เดือน ก่อน
รายการบล็อกประกาศขยายเวลา รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ 2 อัตรา(5-21 ต.ค.65) phakdeehos01 ปี 5 เดือน ก่อน
รายการบล็อกประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ 2 อัตรา(19-30ก.ย.65) และพนักงานช่วยเหลือคนไข้ 1 อัตรา (19-28ก.ย.65) phakdeehos01 ปี 5 เดือน ก่อน
รายการบล็อกประกาศ หน่วยงานมีนโยบายและมีแนวปฏิบัติที่เคารพสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีของผู้ปฏิบัติงาน มาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน phakdeehos01 ปี 5 เดือน ก่อน
รายการบล็อกประกาศ รายงานผลการส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน กรณีการเรี่ยไรและกรณีการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 phakdeehos01 ปี 5 เดือน ก่อน
รายการบล็อกประกาศ การรวมกลุ่มของบุคลากรของหน่วยงาน ในนาม “ชมรม STRONG … ” phakdeehos01 ปี 5 เดือน ก่อน
รายการบล็อกประกาศ รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีของหน่วยงาน และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ประจำปีของหน่วยงาน phakdeehos01 ปี 5 เดือน ก่อน
รายการบล็อกประกาศ การกำหนดมาตรการ และระบบในการป้องกันการรับสินบนในกระบวนการเบิกจ่ายยาตามสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ phakdeehos01 ปี 5 เดือน ก่อน
รายการบล็อกประกาศ มาตรการและระบบในการป้องกันการรับสินบน phakdeehos01 ปี 5 เดือน ก่อน
รายการบล็อกประกาศ หน่วยงานเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน phakdeehos01 ปี 5 เดือน ก่อน

หน้า