Recent content

ชนิดชื่อผู้เขียนตอบแก้ไข
รายการบล็อกประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์การแพทย์ phakdeehos01 ปี 9 เดือน ก่อน
รายการบล็อกประกาศ-ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน phakdeehos01 ปี 9 เดือน ก่อน
รายการบล็อกโครงการอาหารปลอดภัย phakdeehos01 ปี 9 เดือน ก่อน
รายการบล็อกประกาศ โรงพยาบาลภักดีชุมพล เรื่อง กรอบแนวทางการตรวจสอบการปฏิบัติงานของบุคลากรตามกระบวนการปฏิบัติงาน phakdeehos01 ปี 9 เดือน ก่อน
รายการบล็อกรายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการตามข้อกำหนดคู่มือการขับเคลื่อนชมรมจริยธรรมของหน่วยงานในสังกัดสำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 phakdeehos01 ปี 9 เดือน ก่อน
รายการบล็อกแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบและส่งเสริมจริยธรรม โรงพยาบาลภักดีชุมพล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ phakdeehos01 ปี 9 เดือน ก่อน
รายการบล็อกมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการเผยแพร่ ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน phakdeehos01 ปี 9 เดือน ก่อน
รายการบล็อกประกาศรายชื่อข้าราชการ.ดีเด่นดีมากรอบที่2.25631ต.ค.62 phakdeehos01 ปี 9 เดือน ก่อน
รายการบล็อกแบบแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม phakdeehos01 ปี 9 เดือน ก่อน
รายการบล็อกคำสั่งคณะกรรมการและคณะทำงานขับเคลื่อนรพ.ภักดีชุมพลเป็นองค์กรคุณธรรมประจำปีงบ63 phakdeehos01 ปี 9 เดือน ก่อน
รายการบล็อกกระบวนการอำนวยความสะดวกโรงพยาบาลภักดีชุมพล phakdeehos01 ปี 9 เดือน ก่อน
รายการบล็อกการประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้ความการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน phakdeehos01 ปี 9 เดือน ก่อน
รายการบล็อกแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์หน่วยงาน phakdeehos01 ปี 9 เดือน ก่อน
รายการบล็อกเผยแพร่กรอบแนวทางการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับ จนท.ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ phakdeehos01 ปี 9 เดือน ก่อน
รายการบล็อกสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง มกราคม 2563 phakdeehos01 ปี 9 เดือน ก่อน
รายการบล็อกรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ phakdeehos01 ปี 9 เดือน ก่อน
รายการบล็อกประชาสัมพันธ์ รายงานสถานการณ์โรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ 2019 phakdeehos01 ปี 10 เดือน ก่อน
รายการบล็อกวันที่ 23 มกราคม 2563 ประชุมคณะอนุกรรมส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดชัยภูมิ ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุมทุ่งดอกกระเจียว phakdeehos01 ปี 10 เดือน ก่อน
รายการบล็อกประกาศเผยแพร่ผลการกำกับ ติดตาม การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2563 phakdeehos01 ปี 10 เดือน ก่อน
รายการบล็อกประกาศเผยแพร่แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2563 phakdeehos01 ปี 10 เดือน ก่อน
รายการบล็อกประกาศจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๒ รายการ phakdeehos01 ปี 10 เดือน ก่อน
รายการบล็อกประกาศมาตรการกลไก ในการดำเนินงานเพื่อส่งเสริมความโปรงใสในการจัดซื้อจัดจ้าง phakdeehos01 ปี 10 เดือน ก่อน
รายการบล็อกประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ phakdeehos01 ปี 10 เดือน ก่อน
รายการบล็อกสรุปรายงานผลการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ ๒๕๖๒ phakdeehos01 ปี 10 เดือน ก่อน
รายการบล็อกประกาศ-ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ phakdeehos01 ปี 11 เดือน ก่อน

หน้า