Recent content

ชนิดชื่อผู้เขียนตอบแก้ไข
รายการบล็อกรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน)ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ระหว่างวันที่ 1-10 พ.ย.66 phakdeehos04 เดือน 4 วัน ก่อน
รายการบล็อกประกาศ เรื่อง ขอขยายเวลารับสมัครลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) ถึงวันที่ 3 พ.ย.66 phakdeehos04 เดือน 5 วัน ก่อน
รายการบล็อกรายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ โรงพยาบาลภักดีชุมพลปีงบประมาณ 2566 phakdeehos04 เดือน 1 สัปดาห์ ก่อน
รายการบล็อก๒๓ ตุลาคม วันปิยมหาราช phakdeehos04 เดือน 2 สัปดาห์ ก่อน
รายการบล็อก๑๓ ตุลาคม วันนวมินทรมหาราช phakdeehos04 เดือน 3 สัปดาห์ ก่อน
รายการบล็อกประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)ตำแหน่ง นักกายภาพบำบัด ระหว่างวันที่ 4- 12 ต.ค. 66 phakdeehos05 เดือน 2 วัน ก่อน
รายการบล็อกประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) ตำแหน่ง พนักงานบริการ(กลุ่มงานทันตกรรม) phakdeehos05 เดือน 1 สัปดาห์ ก่อน
รายการบล็อกMOIT16 หน่วยงานมีรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ phakdeehos05 เดือน 1 สัปดาห์ ก่อน
รายการบล็อกMOIT17 หน่วยงานมีการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 phakdeehos05 เดือน 1 สัปดาห์ ก่อน
รายการบล็อกMOIT19 หน่วยงานมีการรายงานผลการส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน phakdeehos05 เดือน 1 สัปดาห์ ก่อน
รายการบล็อกMOIT22 หน่วยงานมีแนวปฏิบัติที่เคารพสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีของผู้ปฏิบัติงาน phakdeehos05 เดือน 1 สัปดาห์ ก่อน
รายการบล็อกประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี phakdeehos05 เดือน 2 สัปดาห์ ก่อน
รายการบล็อกรายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2566 phakdeehos05 เดือน 2 สัปดาห์ ก่อน
รายการบล็อกMOIT12 หน่วยงานมีมาตรการ “การป้องกันการรับสินบน” ที่เป็นระบบ phakdeehos05 เดือน 2 สัปดาห์ ก่อน
รายการบล็อกMOIT10 หน่วยงานมีข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน phakdeehos05 เดือน 2 สัปดาห์ ก่อน
รายการบล็อกประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีและพนักงานบริการ ระหว่างวันที่ 13-22 กันยายน66 phakdeehos05 เดือน 3 สัปดาห์ ก่อน
รายการบล็อก๑๒ สิงหาคม วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง phakdeehos06 เดือน 3 สัปดาห์ ก่อน
รายการบล็อกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการรถบรรทุกดีเซลขนาด1ตัน phakdeehos07 เดือน 1 สัปดาห์ ก่อน
รายการบล็อก28 กรกฎาคม วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 phakdeehos07 เดือน 1 สัปดาห์ ก่อน
รายการบล็อกประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการ รถบรรทุกดีเซล ขนาด 1 ตัน phakdeehos08 เดือน 2 วัน ก่อน
รายการบล็อกรายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2566 phakdeehos08 เดือน 1 สัปดาห์ ก่อน
รายการบล็อกประกาศผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน ไตรมาสที่ 3 รอบแรกของปีงบประมาณพ.ศ.2566 (1 ตุลาคม 2565 – 31 มีนาคม 2566) phakdeehos08 เดือน 1 สัปดาห์ ก่อน
รายการบล็อกรายงานการดำเนินงานตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุไตรมาส 3 phakdeehos08 เดือน 2 สัปดาห์ ก่อน
รายการบล็อกประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง phakdeehos08 เดือน 2 สัปดาห์ ก่อน
รายการบล็อกรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน 2566 phakdeehos09 เดือน 3 วัน ก่อน

หน้า