Recent content

ชนิดชื่อผู้เขียนตอบแก้ไข
รายการบล็อกรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ phakdeehos01 เดือน 2 วัน ก่อน
รายการบล็อกประชาสัมพันธ์ รายงานสถานการณ์โรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ 2019 phakdeehos01 เดือน 3 สัปดาห์ ก่อน
รายการบล็อกวันที่ 23 มกราคม 2563 ประชุมคณะอนุกรรมส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดชัยภูมิ ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุมทุ่งดอกกระเจียว phakdeehos02 เดือน 5 วัน ก่อน
รายการบล็อกประกาศเผยแพร่ผลการกำกับ ติดตาม การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2563 phakdeehos02 เดือน 1 สัปดาห์ ก่อน
รายการบล็อกประกาศเผยแพร่แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2563 phakdeehos02 เดือน 1 สัปดาห์ ก่อน
รายการบล็อกประกาศจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๒ รายการ phakdeehos02 เดือน 1 สัปดาห์ ก่อน
รายการบล็อกประกาศมาตรการกลไก ในการดำเนินงานเพื่อส่งเสริมความโปรงใสในการจัดซื้อจัดจ้าง phakdeehos02 เดือน 1 สัปดาห์ ก่อน
รายการบล็อกประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ phakdeehos02 เดือน 2 สัปดาห์ ก่อน
รายการบล็อกสรุปรายงานผลการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ ๒๕๖๒ phakdeehos02 เดือน 2 สัปดาห์ ก่อน
รายการบล็อกประกาศ-ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ phakdeehos02 เดือน 3 สัปดาห์ ก่อน
รายการบล็อกสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ธันวาคม 2562 phakdeehos02 เดือน 3 สัปดาห์ ก่อน
รายการบล็อกประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง phakdeehos02 เดือน 3 สัปดาห์ ก่อน
รายการบล็อกประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง phakdeehos02 เดือน 3 สัปดาห์ ก่อน
รายการบล็อกประชาสัมพันธ์รับสมัครตำแหน่งเจ้าพนักงานสาธารณสุขเวชกิจฉุกเฉิน(รายเดือน) phakdeehos03 เดือน 1 สัปดาห์ ก่อน
รายการบล็อกสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง พฤศจิกายน 2562 phakdeehos03 เดือน 2 สัปดาห์ ก่อน
รายการบล็อกสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ตุลาคม 2562 phakdeehos03 เดือน 2 สัปดาห์ ก่อน
รายการบล็อกสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมีนาคม2562 phakdeehos03 เดือน 2 สัปดาห์ ก่อน
รายการบล็อกสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือน พฤษภาคม 2562 phakdeehos03 เดือน 2 สัปดาห์ ก่อน
รายการบล็อกสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือน สิงหาคม 2562 phakdeehos03 เดือน 2 สัปดาห์ ก่อน
รายการบล็อกสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือน กันยายน 2562 phakdeehos03 เดือน 2 สัปดาห์ ก่อน
รายการบล็อกสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือน กรกฏาคม 2562 phakdeehos03 เดือน 2 สัปดาห์ ก่อน
รายการบล็อกสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือน มิถุนายน 2562 phakdeehos03 เดือน 2 สัปดาห์ ก่อน
รายการบล็อกสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือน เมษายน 2562 phakdeehos03 เดือน 2 สัปดาห์ ก่อน
รายการบล็อกประกาศ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) phakdeehos03 เดือน 2 สัปดาห์ ก่อน
รายการบล็อกประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 phakdeehos03 เดือน 2 สัปดาห์ ก่อน

หน้า