Recent content

ชนิดชื่อผู้เขียนตอบแก้ไข
รายการบล็อกชมรม STRONG ทำความดีด้วยหัวใจ โรงพยาบาลภักดีชุมพล” ภายใต้แนวคิด “จิตพอเพียงต้านทุจริต” ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ phakdeehos05 เดือน 3 สัปดาห์ ก่อน
รายการบล็อกการเสริมสร้างวัฒนธรรมสุจริตภายใต้แนวคิดจิตพอเพียงต้านทุจริต phakdeehos05 เดือน 3 สัปดาห์ ก่อน
รายการบล็อกการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน phakdeehos05 เดือน 3 สัปดาห์ ก่อน
รายการบล็อกประกาศแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามทุจริตและประพฤติมิชอบและแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมประจำปี2564 phakdeehos05 เดือน 3 สัปดาห์ ก่อน
รายการบล็อกสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม2564 phakdeehos05 เดือน 3 สัปดาห์ ก่อน
รายการบล็อกสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน 2564 phakdeehos06 เดือน 4 สัปดาห์ ก่อน
รายการบล็อกสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2564 phakdeehos06 เดือน 4 สัปดาห์ ก่อน
รายการบล็อกขอขอบคุณ บริษัทแอดวานซ์ ไวเรส เน็ทเวอร์ค (AIS) phakdeehos07 เดือน 3 วัน ก่อน
รายการบล็อกประกาศโรงพยาบาลภักดีชุมพลขอเปิดให้บริการเฉพาะผู้ป่วยที่มีอาการหนักเร่งด่วน คลอดหรือฉุกเฉินเท่านั้น phakdeehos07 เดือน 2 สัปดาห์ ก่อน
รายการบล็อกประกาศจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว phakdeehos08 เดือน 3 สัปดาห์ ก่อน
รายการบล็อกประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบน phakdeehos08 เดือน 3 สัปดาห์ ก่อน
รายการบล็อกเรื่องการประเมินผลข้าราชการประจำปี 2563 phakdeehos08 เดือน 3 สัปดาห์ ก่อน
รายการบล็อกนโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคลากร phakdeehos08 เดือน 3 สัปดาห์ ก่อน
รายการบล็อกประกาศแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ phakdeehos08 เดือน 3 สัปดาห์ ก่อน
รายการบล็อกรายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2564 phakdeehos08 เดือน 3 สัปดาห์ ก่อน
รายการบล็อกขออนุญาตประกาศแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2564 phakdeehos08 เดือน 3 สัปดาห์ ก่อน
รายการบล็อกรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2563 phakdeehos08 เดือน 3 สัปดาห์ ก่อน
รายการบล็อกสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือน กุมภาพันธ์ 2564 phakdeehos09 เดือน 1 วัน ก่อน
รายการบล็อกวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 นพ.พงศ์เกษม ไข่มุกด์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุภาพที่ 9 และคณะ ลงพื้นที่ตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ รอบที่1 phakdeehos09 เดือน 1 สัปดาห์ ก่อน
รายการบล็อกประกาศ-ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เครื่องซักผ้าแบบอุตสาหกรรม ขนาด ๑๒๕ ปอนด์ phakdeehos09 เดือน 1 สัปดาห์ ก่อน
รายการบล็อกประกาศเผยแพร่แผนทางการเงิน(Planfin)และแผนเงินบำรุงโรงพยาบาล phakdeehos09 เดือน 4 สัปดาห์ ก่อน
รายการบล็อกสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือน มกราคม 2564 phakdeehos010 เดือน 1 ชั่วโมง ก่อน
รายการบล็อกประกาศจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดไบเฟสิค phakdeehos010 เดือน 2 สัปดาห์ ก่อน
รายการบล็อกประกาศ-ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการ เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดไบเฟสิคพร้อมภาควัดออกซิเจนในเลือด phakdeehos011 เดือน 22 ชั่วโมง ก่อน
รายการบล็อกสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือน ธันวาคม 2563 phakdeehos011 เดือน 1 วัน ก่อน

หน้า