Recent content

ชนิดชื่อผู้เขียนตอบแก้ไข
รายการบล็อกประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)ตำแหน่ง นักโภชนาการและพนักงานบริการ ระหว่างวันที่ 22 เม.ย. - 6 พ.ค.65 phakdeehos01 ปี 10 เดือน ก่อน
รายการบล็อกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงคลังวัสดุการแพทย์ จำนวน ๑ รายการด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) phakdeehos01 ปี 10 เดือน ก่อน
รายการบล็อกโรงพยาบาลภักดีชุมพล ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)ตำแหน่ง พนักงานประกอบอาหาร phakdeehos01 ปี 10 เดือน ก่อน
รายการบล็อกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงคลังวัสดุการแพทย์ ด้วยวิธีประกวดราคอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) phakdeehos01 ปี 11 เดือน ก่อน
รายการบล็อก๒ เมษายน วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาๆ สยามบรมราชกุมารี phakdeehos01 ปี 11 เดือน ก่อน
รายการบล็อกประกาศรายงานการประเมินผล ฯ รอบ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (1 เมษายน 2564 – 30 กันยายน 2564) phakdeehos01 ปี 11 เดือน ก่อน
รายการบล็อกโรงพยาบาลภักดีชุมพลประกาศ หน่วยงานมีแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ประจำปีของหน่วยงาน phakdeehos01 ปี 11 เดือน ก่อน
รายการบล็อกโรงพยาบาลภักดีชุมพล ประกาศหน่วยงานมีการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรม และการรักษาวินัยรวมทั้งการป้องกันมิให้กระทำผิดวินัย phakdeehos01 ปี 11 เดือน ก่อน
รายการบล็อกโรงพยาบาลภักดีชุมพล ประกาศ หน่วยงานมีการตอบสนองต่อเรื่องร้องเรียน และข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน phakdeehos01 ปี 11 เดือน ก่อน
รายการบล็อกโรงพยาบาลภักดีชุมพลประกาศ หน่วยงานมีรายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีของหน่วยงาน และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ประจำปีของหน่วยงาน phakdeehos01 ปี 11 เดือน ก่อน
รายการบล็อกโรงพยาบาลภักดีชุมพล ประกาศหน่วยงานมีการกำหนดมาตรการเพื่อจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน และมีการรวมกลุ่มในนามชมรม STRONG phakdeehos01 ปี 11 เดือน ก่อน
รายการบล็อกโรงพยาบาลภักดีชุมพลประกาศ หน่วยงานมีการอบรมให้ความรู้ภายในหน่วยงาน เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน โดยใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา phakdeehos01 ปี 11 เดือน ก่อน
รายการบล็อกโรงพยาบาลภักดีชุมพล ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวประจำกลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก(ฝ่ายผลิตสมนุไพร phakdeehos01 ปี 11 เดือน ก่อน
รายการบล็อกประกาศ หน่วยงานมีการรายงานผลการส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน phakdeehos01 ปี 11 เดือน ก่อน
รายการบล็อกประกาศ หน่วยงานมีการเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณชน phakdeehos01 ปี 11 เดือน ก่อน
รายการบล็อกโรงพยาบาลภักดีชุมพล มีนโยบายและมีแนวปฏิบัติที่เคารพสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีของผู้ปฏิบัติงาน มาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน phakdeehos01 ปี 11 เดือน ก่อน
รายการบล็อกรายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง มีนาคม 2565 phakdeehos01 ปี 11 เดือน ก่อน
รายการบล็อกประกาศ ผลการจัดซื้อจัดจ้างใตรมาส2ประจำปีงบประมาณ2565 phakdeehos01 ปี 11 เดือน ก่อน
รายการบล็อกโรงพยายาลภักดีชุมพล เผยแพร่ประกาศ เรื่อง นโยบายการบริหารงานบุคคล phakdeehos01 ปี 11 เดือน ก่อน
รายการบล็อกโรงพยาบาลภักดีชุมพล ประกาศ หน่วยงานมีแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียน และช่องทางการร้องเรียน phakdeehos01 ปี 11 เดือน ก่อน
รายการบล็อกประกาศแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ phakdeehos01 ปี 11 เดือน ก่อน
รายการบล็อกนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล phakdeehos01 ปี 11 เดือน ก่อน
รายการบล็อกโรงพยาบาลภักดีชุมพลประกาศปิดพื้นที่ให้บริการบางส่วนเพื่อปรับปรุง phakdeehos01 ปี 11 เดือน ก่อน
รายการบล็อกรายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565 phakdeehos02 ปี 4 วัน ก่อน
รายการบล็อกประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างปรับปรุงคลังวัสดุการแพทย์ รายละเอียดตามไฟล์แนบ phakdeehos02 ปี 5 วัน ก่อน

หน้า