MOIT18 หน่วยงานมีการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการทุจริต (การควบคุมความเสี่ยงการทุจริต)

รูปภาพของ phakdeehos

MOIT18 หน่วยงานมีการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการทุจริต

(การควบคุมความเสี่ยงการทุจริต) รายละเอียดตามเอกสารแนบ

หมวดหมู่: