ประกาศเผยแพร่แผนทางการเงิน(Planfin) และแผนเงินบำรุงโรงพยาบาล ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รูปภาพของ phakdeehos

ประกาศเผยแพร่แผนทางการเงิน(Planfin) และแผนเงินบำรุงโรงพยาบาล

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รายละเอียดตามเอกสารแนบ


หมวดหมู่: