ข่าว ประกาศ

รูปภาพของ phakdeehos

ประกาศ รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีของหน่วยงาน และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ประจำปีของหน่วยงาน

ประกาศ รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน

ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีของหน่วยงาน

และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ประจำปีของหน่วยงาน

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

 

รูปภาพของ phakdeehos

ประกาศ การกำหนดมาตรการ และระบบในการป้องกันการรับสินบนในกระบวนการเบิกจ่ายยาตามสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ

ประกาศ การกำหนดมาตรการ และระบบในการป้องกันการรับสินบน

ในกระบวนการเบิกจ่ายยาตามสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

 

รูปภาพของ phakdeehos

ประกาศ มาตรการและระบบในการป้องกันการรับสินบน

ประกาศ มาตรการและระบบในการป้องกันการรับสินบน

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

 

File: 
AttachmentSize
PDF icon MOIT13.1บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง-และมีการขออนุญาต-นำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่.pdf97.29 KB
PDF icon MOIT13.1บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง-และมีการขออนุญาต-นำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน.pdf97.29 KB
PDF icon MOIT13.3หลักฐานหนังสือแจ้งเวียน.pdf85.31 KB
PDF icon MOIT13.4มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน.pdf103.86 KB
PDF icon MOIT13.5มีบันทึกข้อความรับทราบ-และรายงานสรุปผลการกำกับติดตาม.pdf103.37 KB
PDF icon MOIT13.6มีรายงานสรุปผลการกำกับติดตาม-ประกาศมาตรการการป้องกันการรับสินบน.pdf63.28 KB
PDF icon MOIT13.7มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน.pdf44.9 KB
PDF icon MOIT13-2-ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข-เรื่องมาตรการป้องกันการทุจริต.pdf2.25 MB
PDF icon MOIT13-2มาตรการการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบล่าสุด.pdf101.16 KB
PDF icon MOIT13-2-ระเบียบว่าด้วยการบริหารจัดการด้านยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยา2563.pdf4.95 MB
รูปภาพของ phakdeehos

ประกาศ หน่วยงานเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน

หน้า

Subscribe to RSS - ข่าว ประกาศ

คู่มือ PDPA สำหรับประชาชน