บล็อกของ phakdeehos

รูปภาพของ phakdeehos

รายงานการดำเนินงานตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ไตรมาส 2

รายงานการดำเนินงานตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ

ไตรมาส 2 รายละเอียดตามเอกสารแนบ

 

รูปภาพของ phakdeehos

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2566

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2566

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

 

รูปภาพของ phakdeehos

ประกาศ MOIT11 หน่วยงานของท่านเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน ตามภารกิจของหน่วยงาน

หน้า

Subscribe to RSS - บล็อกของ phakdeehos

คู่มือ PDPA สำหรับประชาชน