บล็อก

รูปภาพของ phakdeehos

โรงพยาบาลภักดีชุมพล ประกาศหน่วยงานมีการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรม และการรักษาวินัยรวมทั้งการป้องกันมิให้กระทำผิดวินัย

โรงพยาบาลภักดีชุมพล ประกาศหน่วยงานมีการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่

ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรม

และการรักษาวินัยรวมทั้งการป้องกันมิให้กระทำผิดวินัย รายละเอียดตามเอกสารแนบ

 

รูปภาพของ phakdeehos

โรงพยาบาลภักดีชุมพล ประกาศ หน่วยงานมีการตอบสนองต่อเรื่องร้องเรียน และข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน

โรงพยาบาลภักดีชุมพล ประกาศ หน่วยงานมีการตอบสนองต่อเรื่องร้องเรียน

และข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน รายละเอียดตามเอกสารแนบ

 

รูปภาพของ phakdeehos

โรงพยาบาลภักดีชุมพลประกาศ หน่วยงานมีรายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีของหน่วยงาน และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ประจำปีของหน่วยงาน

โรงพยาบาลภักดีชุมพลประกาศ หน่วยงานมีรายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน

ตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีของหน่วยงาน

และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ประจำปีของหน่วยงาน

ตามเอกสารแนบนี้

 

รูปภาพของ phakdeehos

โรงพยาบาลภักดีชุมพลประกาศ หน่วยงานมีแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ประจำปีของหน่วยงาน

โรงพยาบาลภักดีชุมพลประกาศ หน่วยงานมีแผนปฏิบัติการป้องกัน

ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบและแผนปฏิบัติการ

ส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมประจำปีของหน่วยงาน  ตามเอกสารแนบ

รูปภาพของ phakdeehos

โรงพยาบาลภักดีชุมพล ประกาศหน่วยงานมีการกำหนดมาตรการเพื่อจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน และมีการรวมกลุ่มในนามชมรม STRONG

โรงพยาบาลภักดีชุมพล ประกาศหน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ

เพื่อจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน

และมีการรวมกลุ่มในนามชมรม STRONG รายละเอียดตามเอกสารแนบ

 

หน้า

Subscribe to RSS - บล็อก