บล็อก

รูปภาพของ phakdeehos

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง มีนาคม 2565

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2565 รายละเอียดตามไฟล์แนบ

รูปภาพของ phakdeehos

โรงพยายาลภักดีชุมพล เผยแพร่ประกาศ เรื่อง นโยบายการบริหารงานบุคคล

 กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป โรงพยายาลภักดีชุมพล มีความประสงค์ขออนุมัติเผยแพร่ประกาศ

โรงพยาบาลภักดีชุมพล เรื่อง นโยบายการบริหารงานบุคคล ประกาศ ณ วันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๔

ต่อสาธารณะผ่านทางเว็บไซต์ของโรงพยาบาลภักดีชุมพล

เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน รายละเอียดดังประกาศที่แนบมาพร้อมนี้

 

รูปภาพของ phakdeehos

โรงพยาบาลภักดีชุมพล ประกาศ หน่วยงานมีแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียน และช่องทางการร้องเรียน

โรงพยาบาลภักดีชุมพล ประกาศ หน่วยงานมีแนวปฏิบัติ

การจัดการเรื่องร้องเรียน และช่องทางการร้องเรียน

รายละเอียดตามไฟล์แนบ

 

รูปภาพของ phakdeehos

ประกาศแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ

ประกาศแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ

เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมพัสดุประเภทใช้คงรูปและการยืมพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลือง

รายละเอียดตามไฟล์แนบ

หน้า

Subscribe to RSS - บล็อก

คู่มือ PDPA สำหรับประชาชน