บล็อก

รูปภาพของ phakdeehos

โรงพยาบาลภักดีชุมพลประกาศ หน่วยงานมีการอบรมให้ความรู้ภายในหน่วยงาน เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน โดยใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา

โรงพยาบาลภักดีชุมพลประกาศ หน่วยงานมีการอบรมให้ความรู้ภายในหน่วยงาน

เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน โดยใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา

รายละเอียดตาม เอกสารแนบ

 

รูปภาพของ phakdeehos

โรงพยาบาลภักดีชุมพล ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวประจำกลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก(ฝ่ายผลิตสมนุไพร

โรงพยาบาลภักดีชุมพล ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว

ประจำกลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก(ฝ่ายผลิตสมนุไพร)

 วันที่รับสมัคร วันที่ ๑ - ๑๒ เมษายน ๒๕๖๕ ในวันและเวลาราชการ รายละเอียดตามไฟล์แนบ

 

รูปภาพของ phakdeehos

ประกาศ หน่วยงานมีการรายงานผลการส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน

หน่วยงานมีการรายงานผลการส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน :

กรณีการเรี่ยไรและกรณีการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

รูปภาพของ phakdeehos

ประกาศ หน่วยงานมีการเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณชน

รูปภาพของ phakdeehos

โรงพยาบาลภักดีชุมพล มีนโยบายและมีแนวปฏิบัติที่เคารพสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีของผู้ปฏิบัติงาน มาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน

โรงพยาบาลภักดีชุมพล มีนโยบายและมีแนวปฏิบัติที่เคารพสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีของผู้ปฏิบัติงาน

มาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน ดังเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

หน้า

Subscribe to RSS - บล็อก