บล็อกของ phakdeehos

รูปภาพของ phakdeehos

ประกาศ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ

         ด้วย โรงพยาบาลภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ จะดำเนินการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อปฏิบัติงานในโรงพยาบาลภักดีชุมพล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ ตำเแหน่งพยาบาลวิชาชีพ จำนวน 3 ตำแหน่ง ดังรายละเอียดการรับสมัครแนบท้ายประกาศนี้

รูปภาพของ phakdeehos

ประกาศ รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน)

          ด้วย โรงพยาบาลภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ จะดำเนินการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติงานในโรงพยาบาลภักดีชุมพล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ ตำแหน่ง พนักงานบริการ จำนวน 1 ตำแหน่ง ประจำฝ่ายทันตสาธารณสุข ดังมีรายละเอียดการรับสมัครแนบท้ายประกาศนี้

 

รูปภาพของ phakdeehos

ประกาศ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่บัญชี

          อาศัยอำนาจตามความในข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ จำกัด พ.ศ. ๒๕๕๓ ให้ดำเนินการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ฯ ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่นักบัญชี จำนวน ๑ อัตรา

ซึ่งมีรายละเอียดการรับสมัครงานแนบท้ายประกาศนี้

หน้า

Subscribe to RSS - บล็อกของ phakdeehos