บล็อกของ phakdeehos

รูปภาพของ phakdeehos

ประกาศ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่บัญชี

          อาศัยอำนาจตามความในข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ จำกัด พ.ศ. ๒๕๕๓ ให้ดำเนินการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ฯ ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่นักบัญชี จำนวน ๑ อัตรา

ซึ่งมีรายละเอียดการรับสมัครงานแนบท้ายประกาศนี้

รูปภาพของ phakdeehos

ประกาศ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ และ ตำแหน่งนักกายภาพบำบัด

          ด้วย โรงพยาบาลภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ จะดำเนินการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อปฏิบัติงานในโรงพยาบาลภักดีชุมพล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ

ตำแหน่งและอัตราที่จ้าง

     ๑.๑ ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์   จำนวน ๑ ตำแหน่ง

     ๑.๒ ตำแหน่งนักกายภาพบำบัด   จำนวน ๑ ตำแหน่ง

รูปภาพของ phakdeehos

ประกาศ สอบราคาซ่อมแซมอาคารสำนักงาน รพ.สต คลองจันลา

          ด้วยโรงพยาบาลภักดีชุมพล มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างซ่อมแซมอาคารสำนักงาน รพ.สต คลองจันลา อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ จำนวน ๑ แห่ง  ดังรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

หน้า

Subscribe to RSS - บล็อกของ phakdeehos