บล็อกของ phakdeehos

รูปภาพของ phakdeehos

ประชุมประจำเดือน เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลภักดีชุมพล

โรงพยาบาลภักดีชุมพลประกาศเจตนารมณ์ การส่งเสริมสร้างวินัยและคุณธรรม ต่อต้านการทุจริตในหน่วยงาน นำโดย ท่านผู้อำนวยการ หัวหน้าฝ่ายการพยาบาล หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

รูปภาพของ phakdeehos

10 ธันวาคม - วันรัฐธรรมนูญ

10 ธันวาคม - วันรัฐธรรมนูญเป็นอีกหนึ่งวันสำคัญของประวัติศาสตร์ชาติไทยตั้งขึ้นเพื่อเป็นการระลึกถึงรัฐธรรมนูญฉบับแรก อันเป็นฉบับถาวร เป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศ และเป็นเครื่องกำหนดระเบียบแบบแผนของสังคม ซึ่งพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานให้กับปวงชนชาวไทย วันรัฐธรรมนูญ

รูปภาพของ phakdeehos

1 ธันวาคม วันเอดส์โลก

หน้า

Subscribe to RSS - บล็อกของ phakdeehos