บล็อกของ phakdeehos

รูปภาพของ phakdeehos

ประกาศ สอบราคาซื้อครภัณฑ์ทางการแพทย์

         ด้วยจังหวัดชัยภูมิ มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ จำนวน ๒ รายการดังต่อไปนี้

๑.  เครื่องถ่ายภาพรังสีในช่องปาก ชนิดติดผนัง จำนวน  ๑  เครื่อง

๒.  ยูนิตทำฟันเคลื่อนย้ายได้  จำนวน  ๑  ชุด

โดยมีรายละเอียดคุณลักษณะครุภัณฑ์แนบท้ายประกาศนี้

หน้า

Subscribe to RSS - บล็อกของ phakdeehos