ประกาศ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่บัญชี

รูปภาพของ phakdeehos

          อาศัยอำนาจตามความในข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ จำกัด พ.ศ. ๒๕๕๓ ให้ดำเนินการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ฯ ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่นักบัญชี จำนวน ๑ อัตรา

ซึ่งมีรายละเอียดการรับสมัครงานแนบท้ายประกาศนี้

หมวดหมู่: 
ไฟล์แนบ: