โรงพยาบาลภักดีชุมพลประกาศ หน่วยงานมีแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ประจำปีของหน่วยงาน

รูปภาพของ phakdeehos

โรงพยาบาลภักดีชุมพลประกาศ หน่วยงานมีแผนปฏิบัติการป้องกัน

ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบและแผนปฏิบัติการ

ส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมประจำปีของหน่วยงาน  ตามเอกสารแนบ

 

 

หมวดหมู่: