วันที่31สิงหาคม2560 โรงพยาบาลภักดีชุมพล รพ.สต ลาดชุมพล ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเจาทอง ร่วมรับการประเมิน ตำบลพัฒนาการเด็กดีเริ่มที่นมแม่ ตำบลสูงดีสมส่วน รพ.สต.อนามัยแม่และเด็กและศูนย์เด็กเล็กแห่งชาติ

รูปภาพของ phakdeehos

 

หมวดหมู่: 
images: