ประมวลภาพ การประชุมเชิงปฎิบัติการ การพัฒนาความรู้การดูแลระบบงานสารสนเทศคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) MariaDB Galera Cluster HAProxy Keepalived ระหว่างวันที่ 16-17 มิถุนายน 2559 ณ โรงพยาบาลภักดีชุมพล

รูปภาพของ phakdeehos

 

หมวดหมู่: