บล็อก

รูปภาพของ phakdeehos

ประกาศ MOIT2 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน

ประกาศ MOIT2 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

 

File: 
AttachmentSize
PDF icon MOIT2.2ข้อมูลแผนกลยุทธ์โรงพยาบาลภักดีชุมพล.pdf88.34 KB
PDF icon MOIT2.2บันทึกข้อความประกาศขึ้นเวปMOPH.pdf50.12 KB
PDF icon MOIT2.3บันทึกข้อความประกาศขึ้นเวปพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม-พ.ศ.๒๕๖๒.pdf50.18 KB
PDF icon MOIT2.4บันทึกข้อความประกาศขึ้นเวปประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน-พ.ศ.-๒๕๖๔.pdf49.81 KB
PDF icon MOIT2.5ข้อกำหนดจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ-สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข-พ.ศ.-2564-2-1.pdf621.76 KB
PDF icon MOIT2.5-คำสั่ง-ข้อกำหนด-64.pdf716.71 KB
PDF icon MOIT2.5บันทึกข้อความประกาศขึ้นเวปข้อกําหนดจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัพ.ศ.-๒๕๖๔.pdf50.22 KB
PDF icon MOIT2.7Mind-Map.pdf4.27 MB
PDF icon MOIT2.7บันทึกข้อความประกาศขึ้นเวปยุทธศาสตร์ชาติ.pdf49.58 KB
PDF icon MOIT2.7ยุทธศาสตร์ชาติ-20-ปี.pdf2.39 MB
PDF icon MOIT2.7ยุทธศาสตร์ชาติ-20-ปี-ฉบับย่อ.pdf1.02 MB
PDF icon MOIT2.11บันทึกข้อความประกาศขึ้นเวปหน่วยงาน.pdf47.65 KB
PDF icon MOIT2.12-คู่มือการปฏิบัติงานการร้องเรียนการปฏิบัติงาน.pdf107.09 KB
PDF icon MOIT2.12บันทึกข้อความประกาศขึ้นเวปร้องเรียนการปฏิบัติหนาที่เจ้าหน้าที่.pdf49.84 KB
PDF icon MOIT2.13บันทึกข้อความประกาศขึ้นเวปคู่มือประพฤติมิชอบ.pdf50.17 KB
PDF icon MOIT2.14service-profile.pdf3.49 MB
PDF icon MOIT2.14บันทึกขึ้นเวบคู่มือการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุนของหน่วยงาน.pdf48.02 KB
PDF icon MOIT2-1.8-ช่องทางการรับฟังความคิดเห็นที่บุคคลภายนอกสามารถแสดงความคิดเห็น.pdf641.26 KB
PDF icon MOIT21.1ทำเนียบผู้บริหาร-โรงพยาบาลภักดีชุมพล.pdf354.08 KB
PDF icon MOIT21.1บันทึกข้อความประกาศขึ้นเวปหน่วยงานทำเนียบผู้บริหาร.pdf50.47 KB
PDF icon MOIT21.2นโยบาย-และทิศทางพัฒนางานสาธารณสุขโรงพยาบาลภักดีชุมพล-ปีงบประมาณ-2566.pdf60.5 KB
PDF icon MOIT21.2บันทึกข้อความประกาศขึ้นเวปหน่วยงานนโยบาย.pdf49.94 KB
PDF icon MOIT21.3โครงสร้างการบริหารโรงพยาบาล-แก้ไข-พ.ค.-66.pdf96.57 KB
PDF icon MOIT21.3บันทึกข้อความประกาศขึ้นเวปโครงสร้างหน่วยงาน.pdf49.93 KB
PDF icon MOIT21.4กฎกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการแบ่งงานส.pdf78.2 KB
PDF icon MOIT21.4บันทึกข้อความประกาศขึ้นเวปการแบ่งหน้าที่ในหน่วยงาน.pdf50.2 KB
PDF icon MOIT21.4ประกาศโรงพยาบาลภักดีชุมพลบทบาทหน้าที่ของโรงพยาบาลชุมชน.pdf140.42 KB
PDF icon MOIT21.5บันทึกข้อความประกาศขึ้นเวปกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของหน่วยงาน.pdf50.49 KB
PDF icon MOIT21.5พรบ.สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข-พ.ศ.2535.pdf101.93 KB
PDF icon MOIT21.6ข่าวประชาสัมพันธ์-ที่แสดงข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับการดําเนินงาน.pdf1.24 MB
PDF icon MOIT21.6บันทึกข้อความประกาศขึ้นเวปข่าวประชาสัมพันธ์.pdf50.34 KB
PDF icon MOIT21.7บันทึกข้อความประกาศขึ้นเวปข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน.pdf50.64 KB
PDF icon MOIT2.6 อินโฟกราฟฟิกคณะกรรมการจริยธรรม ประจำสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ชุดปัจจุบัน.pdf178.95 KB
PDF icon MOIT2.3พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม-พ.ศ.๒๕๖๒.pdf168.24 KB
PDF icon MOIT2.4ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน-พ.ศ.-2564.pdf101.28 KB
PDF icon MOIT2.11แผนเงินบำรุง66.pdf1.86 MB
PDF icon MOIT2.13-คู่มือการร้องเรียนเรื่องการทุจริตและประพฤติมิชอบ.pdf95.26 KB
PDF icon MOIT2-1.8-ช่องทางการรับฟังความคิดเห็นที่บุคคลภายนอกสามารถแสดงความคิดเห็น.pdf641.26 KB
รูปภาพของ phakdeehos

ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2565

ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2565

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

 

รูปภาพของ phakdeehos

"แผนปฏิบัติราชการ โรงพยาบาลภักดีชุมพล ประจำปีงบประมาณ 2566"

"แผนปฏิบัติราชการ โรงพยาบาลภักดีชุมพล ประจำปีงบประมาณ 2566"

รายละเอียดตามเอกสารแนบ 

 

รูปภาพของ phakdeehos

ประกาศ MOIT1 หน่วยงานมีการวางระบบโดยการกำหนดมาตรการการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ปี 2566

ประกาศ MOIT1 หน่วยงานมีการวางระบบโดยการกำหนด

มาตรการการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ปี 2566 รายละเอียดตามเอกสารแนบ

 

หน้า

Subscribe to RSS - บล็อก