รูปภาพของ phakdeehos

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี

ตามที่โรงพยาบาลภักดีชุมพล ได้ดำเนินการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน)

ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลภักดีชุมพล ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี โดยเปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 13-19 กันยายน 2566 ไปแล้วนั้น

บัดนี้การสอบคัดเลือกได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ดังนี้

รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี นางสาวสิริรัตน์ ครองตาเนิน สำรองนางสาวภัทราภรณ์เอื้อศิลป์

และขอให้ผู้มีรายชื่อดังกล่าวมาปฏิบัติงาน ในวันที่ 25 กันยายน 2566

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

รูปภาพของ phakdeehos

MOIT19 หน่วยงานมีการรายงานผลการส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน

MOIT19 หน่วยงานมีการรายงานผลการส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน

 

รูปภาพของ phakdeehos

MOIT16 หน่วยงานมีรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ

MOIT16 หน่วยงานมีรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต

และประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม

ของชมรมจริยธรรมของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

 

 

หน้า

Subscribe to โรงพยาบาลภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ ตั้งค่า RSS