5 มกราคม 2559 โรงพยาบาลภักดีชุมพลสีขาว ปลอดยาเสพติด

          โรงพยาบาลภักดีชุมพล ได้ดำเนินการในการเป็นแบบอย่างในด้านผู้นำสุขภาพที่ดี และเพื่อดำเนินการตามนโยบายหน่วยงานราชการโรงพยาบาลสีขาว โดยจัดกิจกรรมตรวจปัสสาวะเพื่อคัดกรองหาสารเสพติดในกลุ่มเจ้าหน้าที่ทุกคนของโรงพยาบาลโดยการนำของท่านผู้อำนวยการ นพ.วิชิต รุ่งพุทธิกุล และมีคณะกรรมการศูนย์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด อำเภอภักดีชุมพล โดยการนำของ นายวรวิทย์ นามมหานวล ปลัดอาวุโส และนายรังสรรค์ จันทราษี ปลัดอำเภอภักดีชุมพล ร่วมเป็นกรรมการดำเนินการตรวจหาสารเสพติดในครั้งนี้

การอบรมพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลผู้สูงอายุ ผู้พิการที่มีภาวะพึ่งพิง ผู้ป่วยระยะสุดท้าย ผู้ปกครองเด็กอายุ 0-2 ปี และครูพี่เลี้ยงประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตามโครงการพัฒนาศักยภาพและเครือข่ายทีมหมอครอบครัว ณ โรงพยาบาลภักดีชุมพล รุ่นที่ 2

การอบรมพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลผู้สูงอายุ ผู้พิการที่มีภาวะพึ่งพิง ผู้ป่วยระยะสุดท้าย ผู้ปกครองเด็กอายุ 0-2 ปี และครูพี่เลี้ยงประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตามโครงการพัฒนาศักยภาพและเครือข่ายทีมหมอครอบครัว ณ โรงพยาบาลภักดีชุมพล รุ่นที่ 1

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือก ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์และตำแหน่งนักกายภาพบำบัด

          ตามที่โรงพยาบาลภักดีชุมพล ได้ดำเนินการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลภักดีชุมพล ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์และตำแหน่งนักกายภาพบำบัด  บัดนี้โรงพยาบาลภักดีชุมพล ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และมีรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์และ ตำแหน่ง นักกายภาพบำบัด

          ด้วย โรงพยาบาลภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ จะดำเนินการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อปฏิบัติงานในโรงพยาบาลภักดีชุมพล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ

ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ และ ตำแหน่งกายภาพบำบัด ดังรายละเอียดการรับสมัครแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ

         ด้วย โรงพยาบาลภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ จะดำเนินการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อปฏิบัติงานในโรงพยาบาลภักดีชุมพล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ ตำเแหน่งพยาบาลวิชาชีพ จำนวน 3 ตำแหน่ง ดังรายละเอียดการรับสมัครแนบท้ายประกาศนี้

หน้า

Subscribe to โรงพยาบาลภักดีชุมพล  จังหวัดชัยภูมิ ตั้งค่า RSS