รูปภาพของ phakdeehos

นโยบายและแนวปฏิบัติที่เคารพสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีของผู้ปฏิบัติงาน มาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน

รูปภาพของ phakdeehos

หน่วยงานเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน

หน่วยงานเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน

 

รูปภาพของ phakdeehos

แนวทางปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนและช่องทางการร้องเรียน

รูปภาพของ phakdeehos

การกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติป้องกันปราบปรามทุจริตและประพฤติมิชอบ และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของหน่วยงาน

การกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติป้องกันปราบปรามทุจริตและประพฤติมิชอบ

และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของหน่วยงาน

 

รูปภาพของ phakdeehos

ชมรม STRONG ทำความดีด้วยหัวใจ โรงพยาบาลภักดีชุมพล” ภายใต้แนวคิด “จิตพอเพียงต้านทุจริต” ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

ชมรม STRONG ทำความดีด้วยหัวใจ โรงพยาบาลภักดีชุมพล” ภายใต้แนวคิด “จิตพอเพียงต้านทุจริต”

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

 

หน้า

Subscribe to โรงพยาบาลภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ ตั้งค่า RSS