รูปภาพของ phakdeehos

MOIT9 หน่วยงานมีแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียน และช่องทางการร้องเรียน

 MOIT9 หน่วยงานมีแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียน

และช่องทางการร้องเรียน รายละเอียดตามเอกสารแนบ

รูปภาพของ phakdeehos

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2566

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2566

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

 

รูปภาพของ phakdeehos

ประกาศ MOIT11 หน่วยงานของท่านเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน ตามภารกิจของหน่วยงาน

หน้า

Subscribe to โรงพยาบาลภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ ตั้งค่า RSS