รูปภาพของ phakdeehos

การกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติป้องกันปราบปรามทุจริตและประพฤติมิชอบ และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของหน่วยงาน

การกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติป้องกันปราบปรามทุจริตและประพฤติมิชอบ

และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของหน่วยงาน

 

รูปภาพของ phakdeehos

ชมรม STRONG ทำความดีด้วยหัวใจ โรงพยาบาลภักดีชุมพล” ภายใต้แนวคิด “จิตพอเพียงต้านทุจริต” ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

ชมรม STRONG ทำความดีด้วยหัวใจ โรงพยาบาลภักดีชุมพล” ภายใต้แนวคิด “จิตพอเพียงต้านทุจริต”

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

 

รูปภาพของ phakdeehos

การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน

รูปภาพของ phakdeehos

ประกาศแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามทุจริตและประพฤติมิชอบและแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมประจำปี2564

ประกาศแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามทุจริตและประพฤติมิชอบและแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม โรงพยาบาลภักดีชุมพล ประจำปี2564

 

หน้า

Subscribe to โรงพยาบาลภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ ตั้งค่า RSS