รูปภาพของ phakdeehos

การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน

รูปภาพของ phakdeehos

ประกาศแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามทุจริตและประพฤติมิชอบและแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมประจำปี2564

ประกาศแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามทุจริตและประพฤติมิชอบและแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม โรงพยาบาลภักดีชุมพล ประจำปี2564

 

รูปภาพของ phakdeehos

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม2564

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม2564 รายละเอียดตามไฟล์แนบ

 

หน้า

Subscribe to โรงพยาบาลภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ ตั้งค่า RSS