รูปภาพของ phakdeehos

ประกาศ หน่วยงานมีการรายงานผลการส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน

หน่วยงานมีการรายงานผลการส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน :

กรณีการเรี่ยไรและกรณีการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

รูปภาพของ phakdeehos

ประกาศ หน่วยงานมีการเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณชน

รูปภาพของ phakdeehos

โรงพยาบาลภักดีชุมพล มีนโยบายและมีแนวปฏิบัติที่เคารพสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีของผู้ปฏิบัติงาน มาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน

โรงพยาบาลภักดีชุมพล มีนโยบายและมีแนวปฏิบัติที่เคารพสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีของผู้ปฏิบัติงาน

มาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน ดังเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

รูปภาพของ phakdeehos

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง มีนาคม 2565

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2565 รายละเอียดตามไฟล์แนบ

หน้า

Subscribe to โรงพยาบาลภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ ตั้งค่า RSS