"ปณิธานความดี ปีมหามงคล" ขอเชิญร่วมตั้งปณิธานความดีถวายแค่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุครบ ๖๐ พรรษา ๒ เมษยน ๒๕๕๘

รูปภาพของ phakdeehos

หมวดหมู่: