โรงพยาบาลภักดีชุมพล ประกาศหน่วยงานมีการกำหนดมาตรการเพื่อจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน และมีการรวมกลุ่มในนามชมรม STRONG

รูปภาพของ phakdeehos

โรงพยาบาลภักดีชุมพล ประกาศหน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ

เพื่อจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน

และมีการรวมกลุ่มในนามชมรม STRONG รายละเอียดตามเอกสารแนบ

 

หมวดหมู่: 

คู่มือ PDPA สำหรับประชาชน