กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม ร่วมเป็นวิทยากร โครงการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฎิบัติจนเป็นวิถีชีวิต สืบสานปรัชญาของพ่อสานต่อการพัฒนาที่ยั่งยืน สิงหาคม-กันยายน2560

รูปภาพของ phakdeehos

หมวดหมู่: 
images: