บล็อก

รูปภาพของ phakdeehos

5 มกราคม 2559 โรงพยาบาลภักดีชุมพลสีขาว ปลอดยาเสพติด

          โรงพยาบาลภักดีชุมพล ได้ดำเนินการในการเป็นแบบอย่างในด้านผู้นำสุขภาพที่ดี และเพื่อดำเนินการตามนโยบายหน่วยงานราชการโรงพยาบาลสีขาว โดยจัดกิจกรรมตรวจปัสสาวะเพื่อคัดกรองหาสารเสพติดในกลุ่มเจ้าหน้าที่ทุกคนของโรงพยาบาลโดยการนำของท่านผู้อำนวยการ นพ.วิชิต รุ่งพุทธิกุล และมีคณะกรรมการศูนย์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด อำเภอภักดีชุมพล โดยการนำของ นายวรวิทย์ นามมหานวล ปลัดอาวุโส และนายรังสรรค์ จันทราษี ปลัดอำเภอภักดีชุมพล ร่วมเป็นกรรมการดำเนินการตรวจหาสารเสพติดในครั้งนี้

รูปภาพของ phakdeehos

การอบรมพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลผู้สูงอายุ ผู้พิการที่มีภาวะพึ่งพิง ผู้ป่วยระยะสุดท้าย ผู้ปกครองเด็กอายุ 0-2 ปี และครูพี่เลี้ยงประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตามโครงการพัฒนาศักยภาพและเครือข่ายทีมหมอครอบครัว ณ โรงพยาบาลภักดีชุมพล รุ่นที่ 2

รูปภาพของ phakdeehos

การอบรมพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลผู้สูงอายุ ผู้พิการที่มีภาวะพึ่งพิง ผู้ป่วยระยะสุดท้าย ผู้ปกครองเด็กอายุ 0-2 ปี และครูพี่เลี้ยงประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตามโครงการพัฒนาศักยภาพและเครือข่ายทีมหมอครอบครัว ณ โรงพยาบาลภักดีชุมพล รุ่นที่ 1

หน้า

Subscribe to RSS - บล็อก