บล็อกของ phakdeehos

รูปภาพของ phakdeehos

ประกาศจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง ประกวดราคาซื้อ เครื่องเอกซเรย์ทั่วไปขนาดไม่น้อยกว่า ๕๐๐ mA

ประกาศจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง ประกวดราคาซื้อ เครื่องเอกซเรย์ทั่วไปขนาดไม่น้อยกว่า ๕๐๐ mA.แบบแขวนเพดาน จำนวน ๑ เครื่อง

ด้วยวิธีประกดวราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

รายละเอียด ตามเอกสารที่แนบ

รูปภาพของ phakdeehos

วันที่ 23 กรกฏาคม 2562 คณะผู้นิเทศ ติดตาม และประเมินผลงานเครือข่ายบริการสุขภาพระดับอำเภอ

วันที่ 23 กรกฏาคม 2562 พญ.ศรัญญา พันธ์ทอง นายแทพย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ

และคณะผู้นิเทศ ติดตาม และประเมินผลงานเครือข่ายบริการสุขภาพระดับอำเภอ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอภักดีชุมพล

รูปภาพของ phakdeehos

ประกาศประชาสัมพันธ์รับสมัครนักเทคนิคการแพทย์

ประกาศประชาสัมพันธ์รับสมัครนักเทคนิคการแพทย์

ตั้งแต่วันที่ 9 -19 กรกฎาคม 2562 รายละเอียดตามไฟล์แนบ

รูปภาพของ phakdeehos

ประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานเภสัชกรรม

รูปภาพของ phakdeehos

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

หน้า

Subscribe to RSS - บล็อกของ phakdeehos