Recent content

ชนิดชื่อผู้เขียนตอบแก้ไข
รายการบล็อกประชุมอบรมโครงการ Analytic & Databases Cleaning For NHSO Foundations21-22 ธันวาคม 2560 phakdeehos01 ปี 4 เดือน ก่อน
รายการบล็อกประชุมประจำเดือน เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลภักดีชุมพล phakdeehos01 ปี 5 เดือน ก่อน
รายการบล็อก10 ธันวาคม - วันรัฐธรรมนูญ phakdeehos01 ปี 5 เดือน ก่อน
รายการบล็อกกิจกรรมพัฒนาโรงพยาบาลภักดีชุมพล ๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ phakdeehos01 ปี 5 เดือน ก่อน
รายการบล็อก1 ธันวาคม วันเอดส์โลก phakdeehos01 ปี 5 เดือน ก่อน
รายการบล็อกกีฬาประเพณีสาธารณสุข โซนใต้ครั้งที่ 31 คันฉูเกมส์ phakdeehos01 ปี 5 เดือน ก่อน
รายการบล็อก๒๑ ตุลาคม วันพยาบาลแห่งชาติ phakdeehos01 ปี 5 เดือน ก่อน
รายการบล็อกวันที่ 27 พฤศจิกายน วันสาธารณสุขแห่งชาติ phakdeehos01 ปี 5 เดือน ก่อน
รายการบล็อกโรงพยาบาลภักดีชุมพล จัดพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ครบรอบ 1 ปี วันสวรรคต phakdeehos01 ปี 7 เดือน ก่อน
รายการบล็อกวันออกพรรษา หรือ วันปวารณาออกพรรษา เป็นวันสำคัญทางพุทธศาสนา เนื่องจากเป็นวันสิ้นสุดระยะเวลาจำพรรษา 3 เดือนของพระสงฆ์เถรวาท โดยเป็นวันที่พระสงฆ์จะทำสังฆกรรมปวารณาออกพรรษาในวันนี้ วันออกพรรษาตามปกติ (ออกปุริมพรรษา1) จะตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11 phakdeehos01 ปี 7 เดือน ก่อน
รายการบล็อก24 กันยายน วันมหิดล phakdeehos01 ปี 7 เดือน ก่อน
รายการบล็อกกลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม ร่วมเป็นวิทยากร โครงการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฎิบัติจนเป็นวิถีชีวิต สืบสานปรัชญาของพ่อสานต่อการพัฒนาที่ยั่งยืน สิงหาคม-กันยายน2560 phakdeehos01 ปี 8 เดือน ก่อน
รายการบล็อกวันที่31สิงหาคม2560 โรงพยาบาลภักดีชุมพล รพ.สต ลาดชุมพล ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเจาทอง ร่วมรับการประเมิน ตำบลพัฒนาการเด็กดีเริ่มที่นมแม่ ตำบลสูงดีสมส่วน รพ.สต.อนามัยแม่และเด็กและศูนย์เด็กเล็กแห่งชาติ phakdeehos01 ปี 8 เดือน ก่อน
รายการบล็อกวันที่๑กันยายน๒๕๖๐ โรงพยาบาลภักดีชุมพล ร่วมจัดนิทรรศการโครงการชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ขับเคลื่อนด้วยพลังบวร เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ณ วัดบ้านห้วยหินฝน phakdeehos01 ปี 8 เดือน ก่อน
รายการบล็อกโรงพยาบาลภักดีชุมพล จัดอบรมโครงการ รักษ์คน รักษ์องค์กรคุณภาพ phakdeehos01 ปี 8 เดือน ก่อน
รายการบล็อกโครงการแม่ลูกน้ำหนักดี ยิ้มสวย พัฒนาการสมวัย ตำบลเจาทอง ปีงบประมาณ 2560 phakdeehos01 ปี 8 เดือน ก่อน
รายการบล็อกโครงการแม่ลูกน้ำหนักดี ยิ้มสวย พัฒนาการสมวัย ตำบลเจาทอง ปีงบประมาณ 2560 phakdeehos01 ปี 8 เดือน ก่อน
รายการบล็อกประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาศักยภาพอ่านค่าผลการสอบเทียบ การบำรุงรักษาเชิงป้องกันและการบริหารจัดการเครื่องมือแพทย์ phakdeehos01 ปี 9 เดือน ก่อน
รายการบล็อกประชุม อสม.ประจำเดือนสิงหาคม ปีงบประมาณ 2560 phakdeehos01 ปี 9 เดือน ก่อน
รายการบล็อกกลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม ออกหน่วยตลาดนัด บ้านหัวยหินฝน phakdeehos01 ปี 9 เดือน ก่อน
รายการบล็อกหน่วยแพทย์อาสา สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) ออกหน่วย บ้านโนนผักหวาน phakdeehos01 ปี 9 เดือน ก่อน
รายการบล็อกการติดตาม ivm การจัดการยุงลายพาหะนำโรคไข้เลือดออกตามหลักการจัดการแมลงพาหะนำโรคแบบผสมผสาน เพื่อประเมินรับรองรอบ2 วันที่ 10 ส.ค. 2560 phakdeehos01 ปี 9 เดือน ก่อน
รายการบล็อกวันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ 2560 คณะประสานงานสาธารณสุขอำเภอภักดีชุมพล รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่2 phakdeehos01 ปี 9 เดือน ก่อน
รายการบล็อก7 สิงหาคม2560 ทีมหมอครอบครัวตำบลเจาทอง ออกเยี่ยมและให้ขวัญกำลังใจกับผู้สูงอายุ phakdeehos01 ปี 9 เดือน ก่อน
รายการบล็อกโรงพยาบาลภักดีชุมพล ร่วมทำบุญถวายเพลพระ และปลูกต้นไม้และเพาะกล้าดาวเรือง ในโอกาสวันถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและถวายพระพรสมเด็จรัชกาลที่ 10 phakdeehos01 ปี 9 เดือน ก่อน

หน้า