Recent content

ชนิดชื่อผู้เขียนตอบแก้ไข
รายการบล็อกวันศุกร์ที่ 11 พฤษภาคม 2561 ทีมงานอนามัยแม่และเด็ก คปสอ ภักดีชุมพล รับการออกเยี่ยมเสริมพลังการดำเนินงานอนามัยแม่และเด็กและการลงบันทึกข้อมูล จากทีมงานอนามัยแม่และเด็ก สสจ ชัยภูมิ phakdeehos01 สัปดาห์ 3 วัน ก่อน
รายการบล็อกKM โรงพยาบาลภักดีชุมพล phakdeehos01 สัปดาห์ 4 วัน ก่อน
รายการบล็อกKM โรงพยาบาลภักดีชุมพล phakdeehos01 สัปดาห์ 4 วัน ก่อน
รายการบล็อกประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 phakdeehos01 เดือน 3 วัน ก่อน
รายการบล็อกวันที่ 9-10 เมษายน งานอุบัติเหตุฉุกเฉิน รพ.ภักดีชุมพล จัดทำโครงการ ซ้อมแผนรับอุบัตเหตุหมู่และสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ2561 phakdeehos01 เดือน 1 สัปดาห์ ก่อน
รายการบล็อกงานอุบัติเหตุฉุกเฉิน รพ.ภักดีชุมพล จัดทำโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การป้องกันและช่วยเหลือเด็กจมน้ำ phakdeehos02 เดือน 1 วัน ก่อน
รายการบล็อกสื่อประชาสัมพันธ์ รู้ทันป้องกันได้ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า phakdeehos02 เดือน 1 สัปดาห์ ก่อน
รายการบล็อกประกาศเผยแพร่การดำเนินงานโครงการมหัศจรรย์ 1000 วัน แม่ลูกผูกพันฉลาดสมบูรณ์ phakdeehos02 เดือน 1 สัปดาห์ ก่อน
รายการบล็อกเยี่ยมหลังคลอด บ้านเจาทอง บ้านห้วยหินฝน โครงการ มหัศจรรย์1000วัน มอบกล่องรับขวัญให้มารดาหลังคลอด phakdeehos02 เดือน 1 สัปดาห์ ก่อน
รายการบล็อกประกาศเผยแพร่โครงสร้างการบริหารโรงพยาบาล phakdeehos02 เดือน 1 สัปดาห์ ก่อน
รายการบล็อกประกาศเผยแพร่คู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน(Conflict of Interrest) โรงพยาบาลภักดีชุมพลประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 phakdeehos02 เดือน 2 สัปดาห์ ก่อน
รายการบล็อกอบรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ในเขตพื้นที่รับผิดชอบโรงพยาบาลภักดีชุมพล ปีงบประมาณ 2561 phakdeehos03 เดือน 5 วัน ก่อน
รายการบล็อกคปสอ.ภักดีชุมพล รับนิเทศ ติดตามประเมินผลงานเครือข่ายบริการสุขภาพ จาก สสจ.ชัยภูมิ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอภักดีชุมพล phakdeehos03 เดือน 1 สัปดาห์ ก่อน
รายการบล็อก19 มค.61 ทีมตรวจสอบภายในระดับจังหวัด (สสจ.ชัยภูมิ) ออกตรวจสอบภายในอำเภอภักดีชุมพล phakdeehos04 เดือน 2 วัน ก่อน
รายการบล็อกโครงการมหัศจรรย์ 1,000 วันแรกของชีวิต อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ ปีงบประมาณ 2561 phakdeehos04 เดือน 3 วัน ก่อน
รายการบล็อกประชุมอบรมโครงการ Analytic & Databases Cleaning For NHSO Foundations21-22 ธันวาคม 2560 phakdeehos04 เดือน 4 สัปดาห์ ก่อน
รายการบล็อกประชุมประจำเดือน เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลภักดีชุมพล phakdeehos05 เดือน 19 ชั่วโมง ก่อน
รายการบล็อก10 ธันวาคม - วันรัฐธรรมนูญ phakdeehos05 เดือน 1 สัปดาห์ ก่อน
รายการบล็อกกิจกรรมพัฒนาโรงพยาบาลภักดีชุมพล ๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ phakdeehos05 เดือน 2 สัปดาห์ ก่อน
รายการบล็อก1 ธันวาคม วันเอดส์โลก phakdeehos05 เดือน 3 สัปดาห์ ก่อน
รายการบล็อกกีฬาประเพณีสาธารณสุข โซนใต้ครั้งที่ 31 คันฉูเกมส์ phakdeehos05 เดือน 3 สัปดาห์ ก่อน
รายการบล็อก๒๑ ตุลาคม วันพยาบาลแห่งชาติ phakdeehos05 เดือน 3 สัปดาห์ ก่อน
รายการบล็อกวันที่ 27 พฤศจิกายน วันสาธารณสุขแห่งชาติ phakdeehos05 เดือน 3 สัปดาห์ ก่อน
รายการบล็อกโรงพยาบาลภักดีชุมพล จัดพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ครบรอบ 1 ปี วันสวรรคต phakdeehos07 เดือน 1 สัปดาห์ ก่อน
รายการบล็อกวันออกพรรษา หรือ วันปวารณาออกพรรษา เป็นวันสำคัญทางพุทธศาสนา เนื่องจากเป็นวันสิ้นสุดระยะเวลาจำพรรษา 3 เดือนของพระสงฆ์เถรวาท โดยเป็นวันที่พระสงฆ์จะทำสังฆกรรมปวารณาออกพรรษาในวันนี้ วันออกพรรษาตามปกติ (ออกปุริมพรรษา1) จะตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11 phakdeehos07 เดือน 2 สัปดาห์ ก่อน

หน้า