รูปภาพของ phakdeehos

โครงการมหัศจรรย์ 1,000 วันแรกของชีวิต อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ ปีงบประมาณ 2561

โครงการมหัศจรรย์ 1,000 วันแรกของชีวิต อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ ปีงบประมาณ 2561 วันที่ 16 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุมภูโอบ โรงพยาบาลภักดีชุมพล โดยมีวัตถุประสงค์สำคัญในการพัฒนาสุขภาพเด็กให้มีความสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ มีศักยภาพที่ดีในช่วง 1,000 วันแรกของชีวิต โดยวิทยากรพิเศษ ท่านนายแพทย์ยุทธนา พูนพานิช สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ ๙ และ แพทย์หญิงศรัญญา พันธ์ทอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลคอนสวรรค์

รูปภาพของ phakdeehos

ประชุมอบรมโครงการ Analytic & Databases Cleaning For NHSO Foundations21-22 ธันวาคม 2560

งานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ฝ่ายแผนงานยุทธ์ศาตร์ จัดประชุมอบรมโครงการ Analytic & Databases Cleaning For NHSO Foundations ปีบงบประมาณ2561 วันที่ 21-22 ธันวาคม 2560

รูปภาพของ phakdeehos

ประชุมประจำเดือน เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลภักดีชุมพล

โรงพยาบาลภักดีชุมพลประกาศเจตนารมณ์ การส่งเสริมสร้างวินัยและคุณธรรม ต่อต้านการทุจริตในหน่วยงาน นำโดย ท่านผู้อำนวยการ หัวหน้าฝ่ายการพยาบาล หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

รูปภาพของ phakdeehos

10 ธันวาคม - วันรัฐธรรมนูญ

10 ธันวาคม - วันรัฐธรรมนูญเป็นอีกหนึ่งวันสำคัญของประวัติศาสตร์ชาติไทยตั้งขึ้นเพื่อเป็นการระลึกถึงรัฐธรรมนูญฉบับแรก อันเป็นฉบับถาวร เป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศ และเป็นเครื่องกำหนดระเบียบแบบแผนของสังคม ซึ่งพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานให้กับปวงชนชาวไทย วันรัฐธรรมนูญ

หน้า

Subscribe to โรงพยาบาลภักดีชุมพล ตั้งค่า RSS