รูปภาพของ phakdeehos

ประชุม อสม.ประจำเดือนสิงหาคม ปีงบประมาณ 2560

กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม โรงพยาบาลภักดีชุมพล พร้อมทั้งสำนักงานสาธารณสุขอำเภอภักดีชุมพล ประชุม อสม.ประจำเดือนสิงหาคม ปีงบประมาณ 2560 บูรณาการให้ความรู้เรื่องโรคติดต่อ และสุขาภิบาลอาหาร

รูปภาพของ phakdeehos

กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม ออกหน่วยตลาดนัด บ้านหัวยหินฝน

โครงการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเชิงรุกเพื่อประชาชนสุขภาพดีโรงพยาบาลภักดีชุมพล ปีงบประมาณ 2560

โดยการสนับสนุนงบประมาณจาก กองทุนตำบลวังทอง

 

รูปภาพของ phakdeehos

หน่วยแพทย์อาสา สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) ออกหน่วย บ้านโนนผักหวาน

หน่วยแพทย์อาสา สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) ออกหน่วย บ้านโนนผักหวาน ตำบลแหลมทอง อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ 
Cr. Chonprakan Prajotanang

รูปภาพของ phakdeehos

7 สิงหาคม2560 ทีมหมอครอบครัวตำบลเจาทอง ออกเยี่ยมและให้ขวัญกำลังใจกับผู้สูงอายุ

7 สิงหาคม 2560 ทีมหมอครอบครัวตำบลเจาทอง ออกเยี่ยมและให้ขวัญกำลังใจกับผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง และครอบครัว โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนตำบลเจาทอง

หน้า

Subscribe to โรงพยาบาลภักดีชุมพล ตั้งค่า RSS